Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-nov. 2014

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
- Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken

►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

- "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2013

►Kirkevalget 2011
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Kommende gudstjenester

Torsdag 23. oktober kl. 12.00 er det gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell ved sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe. Etterpå er det kirkekaffe og åpen kirkestue.

Søndag 26. oktober er det Bots- og bønnedag. Den dagen er det to gudstjenester:

Kl. 11.00 er det en bots- og bønnedagsgudstjeneste med egen liturgi. Det er verken dåp, nattverd eller ofring i hovedgudstjenesten på bots- og bønnedag(tidligere kalt bots- og bededag). Men allment skriftemål kan inngå i den, og det gjør det i år. Det innebærer at de som ønsker det, i annen del av gudstjenesten kan komme fram til alterringen, knele og bli tilsagt "alle dine synders nådige forlatelse". (Allment skriftemål er forskjellig fra det som kalles enkeltskriftemål, der det forut for selve skriftemålshandlingen vanligvis går en sjelesørgerisk samtale.) Se salmene i gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Kirkestuen.

Søndag kl. 13.00 er det dåpsgudstjeneste i kirken. Se salmene.

Begge gudstjenester søndag er ved kapellan Arne Slørdahl. Ved orgelet: Jardar Seim.


Hva skjer

i Frogner menighet 19. oktober - 2. november? Se kalendersiden.


Kirkeklokkene i Frogner kirke

er for tiden fortsatt stumme ved gudstjenester og kirkelige handlinger på grunn av reparasjon av det elektriske anlegget.


Schafteløkken

Utleie av Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) administreres nå av Inger E. Solem. Henvendelser til post.schaftelokken.no.


Margunn Sandal, Frogners nye sokneprest,

Margunn Sandalble innsatt i stillingen i høymessen i Frogner kirke søndag 12. oktober kl. 11.00 av domprost Anne-May Grasaas. I gudstjenesten medvirket ellers organist Bjørn Kleppe, Frogner kammerkor med sin dirigent Kristin Groven Holmboe, Morten Brenne på trompet og Anners Lerdal på saxofon. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Kirkestuen der flere brakte hilsener. Les mer på aktueltsiden, der det også er bilder fra innsettelsessøndagen. Se også intervju med henne fra 13. september.


Dugnad

Dugnad utenfor Frogner kirke og kirkestueOnsdag 8. oktober var det dugnad utenfor kirken og kirkestuen for å rydde opp og gjøre det vakrere før søndagens gudstjeneste med innsettelse av Margunn Sandal som ny sokneprest. Det deltok 7 fra menigheten og staben i dugnaden.

Foto: Thomas Ekeberg-Andersen. Klikk på bildet for å se det større.


Menighetstur til Finnerud 15. oktober

FinnerudOnsdag 15. ble det arrangert menighetstur til Finnerud aktivitetssenter med bussavgang fra Frogner kirke kl. 10.00. Les mer.


To gode nyheter om orgelsaken i Frogner kirke:

1. Anbudskonkurransen er igangsatt 

På bakgrunn av vedtak i Kirkelig fellesråd i februar 2014 og forberedende arbeid i en prosjektgruppe med medlemmer fra Kirkelig fellesråd og Frogner menighet, ble det på "Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, den 25. september kunngjort anbudskonkurranse for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke. Det innebærer at norske og utenlandske orgelbyggere innbys til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Fristen for å legge inn anbud er 15. desember kl. 12.00. Se kunngjøringen på Doffin, og les mer om orgelet på orgelsiden. 

  

2. Orgelet nevnt som prioritert oppgave i byrådets budsjettforslag for 2015 

Byrådets budsjettforslag for 2015 ble lagt fram onsdag 24. september. I avsnittet om kirkelige investeringsformål er to av Oslo-kirkene nevnt spesielt. Den ene er Paulus kirke med utvendig og innvendig rehabilitering. Om Frogner kirke står det: "Byrådet vil be Kirkelig fellesråd i Oslo prioritere rehabilitering av orgelet i Frogner kirke." Som kjent i Frogner menighet er denne saken allerede i god gjenge, ved at Kirkelig fellesråd i februar vedtok å bevilge 2 millioner kroner på 2014-budsjettet til nytt/rehabilitert orgel, med løfte om ytterligere 4 millioner på 2015- eller 2016-budsjettet, avhengig av prosjektets framdrift. I tillegg kommer de ca. 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Med denne nye føringen fra byrådet for det kirkelige investeringsbudsjettet for 2015 styrkes prosjektet ytterligere. 


Paul Nomes avskjed som sokneprest

Paul Nomes avskjedsgudstjeneste i Frogner kirkeSokneprest Paul Nome fylte 70 år 6. september, og søndag 7. september kl. 11.00 holdt han sin avskjedsgudstjeneste i Frogner kirke. Du kan lese prekenen her. Gudstjenesten var felles med Bygdøy menighet, som har felles prestetjeneste med Frogner. Etter gudstjenesten inviterte Frogner menighetsråd til kirkekaffe i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Les mer og se bilder.


Diakonatets styre

Trykk for større bilde i omtale av arrangementet i Kirkestuenhar overraskende valgt å avslutte sitt arbeid i menigheten, da det fant at rammebetingelsene for fortsatt arbeid ikke er til stede. Menighetsrådets arbeidsutvalg har uttrykt forståelse for opplevelsen av dette. Som en takk til diakonatets styre for dets omfattende arbeid gjennom en årrekke var det en tilstelning med servering av snitter og kaffe i Kirkestuen tirsdag 12. august kl. 17.00. Les mer.


Barnehagen med ny hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har hittil blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


Kirkestuen som møteplass

Kirkestuen som møteplass er et diakonalt pilotprosjekt som i første omgang skal vare ett år. I hele sommer vil Kirkestuen være åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12 til 14. De torsdagene det er gudstjeneste i kapellet kl. 12, vil åpningstiden være fra kl. 13 til 15.

Som leder av prosjektet er Mildred Coppola ansatt i en 20 % stilling. Hun er ansvarlig for Kirkestuen og skal lede prosjektet sammen med en referansegruppe fra menighetsrådet. Les mer.


Markeringer av grunnlovsjubileet i Frogner menighet

  • Hovedmarkeringen av grunnlovsjubileet var i høymessen i Frogner kirke søndag 18. mai kl. 11.00. Sokneprest Paul Nome var liturg. Prekenen var ved historiker Jardar Seim. Les prekenen her. Cæciliaforeningen sang under sin dirigent Steffen Kammler. Se hva koret sang. Skuespiller Anitra Terese Eriksen var tekstleser. Gudstjenestens musikalske leder var organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofringen gikk til Amnesty International Norge.
  • I  Kulturutvalgets serie i kapellet om "Kirkeprofiler" presenterte Dagne Groven Myhren lørdag 15. mars kl. 15.00 Nicolai Wergeland - prest og en av grunnlovsfedrene.
  • Frognerhjemmets Venner markerte grunnlovsjubileet 9. januar på Frognerhjemmet, da skuespiller Ola B. Johannessen fremførte "Terje Vigen" av Henrik Ibsen. I det kjente diktet heter det bl.a.:
    Så kom attengundre og fjorten med fred
    og de norske fanger, og Terje med,
    førtes hjem på en svensk fregatt.

Oslo biskop har kuttet antall gudstjenester i Frogner kirke (og ikke bare der)

Ifølge kirkeloven og tjenesteordning for biskoper er det biskopen som bestemmer ("forordner") hvor mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke. Tidligere i år (31.01.2014) kunngjorde biskop Ole Christian M. Kvarme en ny forordning for kirkene i domprostiet (som Frogner tilhører). Den gjelder fra 1. juni og legger opp til at det i perioden fra 15. juni til 1. september som hovedregel bare skal være gudstjeneste annenhver søndag i Frogner kirke. (Og annenhver i Bygdøy kirke.) Sommeren 2014 vil kirkedørene i Frogner være stengt fire søndager. (Egentlig skulle det ha vært fem gudstjenesteløse søndager, deriblant 22. juni. Nå blir det likevel gudstjeneste den dagen fordi "Kirketorget" hadde sagt ja til flere barnedåp den dagen selv om kirken egentlig skulle være stengt.) En så sterk reduksjon i gudstjenestetilbudet om sommeren har Frogner kirke aldri opplevd.

Enda mer oppsiktsvekkende enn innskrenkingen om sommeren er biskop Kvarmes reduksjon av antall forordnede gudstjenester i den stille uke og påsken, kirkens kanskje mest grunnleggende høytid. Samlet for de fire kirkene Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg skal det bare være to gudstjenester skjærtorsdag og to langfredag. Avkristningens tilhengere i Norge får på denne måten hjelp fra uventet hold, Oslo biskop og hans rådgivere på bispedømmekontoret. Forordningen er overraskende nok ikke å finne på nettstedet til Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd, men kan leses i sin helhet her. Verken i selve forordningen eller i følgeskrivet som fulgte med, er det gitt noen begrunnelse for endringene.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Flere ganger det siste året har kirkekaffen måttet avlyses på grunn av at ingen ville ta ansvaret for den. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Fra og med treenighetssøndag (15. juni) er vi i treenighetsstiden,  som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge, og treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 23. 10. 2014