Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-sep. 2014

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
- Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken
►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

- "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2013

►Kirkevalget 2011
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Babysangen starter igjen

Tilbudet om babysang fortsetter i høst. Oppstart er fredag 29. august kl. 11.00 i Frogner kirkestue. Deretter annenhver fredag. Les mer.


Rekruttkorets første øvelse er 4. september

Etter sommerferien er det klart for første samling i Rekruttkoret. Koret er for barn mellom 4 og 8 år. Øvelsene er i Frogner kirkestue. Det er servering av suppe fra kl. 16.30, og så starter syngingen kl. 17.00. Øvelsen varer til 17.45. Les mer.


Menighetsrådets neste møte er utsatt til 27. august

Møtet skulle ha vært avholdt onsdag 20. august, men er på grunn av mange forfall utsatt til onsdag 27. august kl. 18.00 på Menighetskontoret. Se hvilke saker som skal behandles. En av sakene har overskriften "Diakonatets oppløsning og videre diakonalt arbeid i Frogner menighet". I møteinnkallingen foreslås det nedsatt en arbeidsgruppe for diakoni. Ifølge det foreslåtte mandatet skal utvalget arbeide for å gjøre Kirkestuen til en diakonal møteplass for menigheten, samtidig som utvalget skal fremme forslag til videre diakonalt arbeid med bakgrunn i menighetens diakoniplan fra 2012. Det tas sikte på at utvalgets forslag om dette behandles på menighetsrådets møte i desember 2014. Menighetsrådets møter er åpne for publikum.


Diakonatets styre

Trykk for større bilde i omtale av arrangementet i Kirkestuenhar overraskende valgt å avslutte sitt arbeid i menigheten, da det fant at rammebetingelsene for fortsatt arbeid ikke er til stede. Menighetsrådets arbeidsutvalg har uttrykt forståelse for opplevelsen av dette. Som en takk til diakonatets styre for dets omfattende arbeid gjennom en årrekke var det en tilstelning med servering av snitter og kaffe i Kirkestuen tirsdag 12. august kl. 17.00. Les mer.


Årets konfirmantleir

fant sted på Fredtun folkehøyskole i Stavern fra mandag 11. til fredag 15. august. Det var et fellesarrangement for menighetene i Oslo domprosti, dvs. Frogner, Bygdøy, Gamlebyen/Grønland, Kampen, Sentrum/St.Hanshaugen og Vålerenga. Hovedleder fra Frogner og Bygdøy menigheter var Arne Slørdahl. Les mer om leiren.

Samtalegudstjenesten med konfirmantene fra Frogner er i Frogner kirke søndag 31. august kl. 11.00. Selve konfirmasjonen i Frogner kirke er søndag 21. september kl. 11.00.


I sommertiden

er Kirkestuen åpen hver tirsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.


Hva skjer

i Frogner menighet 19.-31. august? Se kalendersiden.


Barnehagen med ny hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har hittil blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


Velkommen til Margunn Sandal som Frogners nye sokneprest!

På sitt møte 19. juni tilsatte Oslo bispedømmeråd vikarprest Margunn Sandal som ny sokneprest i Frogner etter Paul Nome, som i september går av for aldersgrensen. Vedtaket var enstemmig. Margunn Sandal ble på samme møte også tilsatt som nr. 1 i den ledige stillingen som sokneprest i Ris. Hun hadde en frist på åtte dager til å takke ja eller nei til stillingene i Frogner og Ris, men har nå sagt ja til Frogner. På vegne av Frogner menighet ønsker hjemmesiden henne hjertelig velkommen! Under fellesgudstjenesten med Bygdøy i Frogner kirke 29. juni ble nyheten formidlet (av kirketjener Cathrine Nordli fra Bygdøy) under kunngjøringene. Begge menighetene, samlet i Frogner kirke, ba for den nye soknepresten, om at alle må ta godt imot henne, og om at Gud må velsigne tjenesten hennes i Frogner og Bygdøy menigheter.

Margunn Sandal er født i 1963 og er cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1989. Hun har praktisk-teologisk eksamen fra Universitetet i Oslo 1990, og hun ble ordinert til prest 1992. Den 5. september skal hun forsvare en doktoravhandling om det sakrale i moderne kirkearkitektur. Hun var blant kandidatene til den siste bispeutnevningen i Tunsberg.

Hennes lengste arbeidserfaring har vært  som konsulent i Mellomkirkelig råd, som generalsekretær i Norske kirkeakademier, og som stipendiat ved Universitetets teologiske fakultet. En kortere periode har hun også fungert som menighetsprest.

Margunn Sandal tiltrer stillingen mandag 15. september og vil bli innsatt som sokneprest i høymessen i Frogner kirke søndag 12. oktober.


Prestenes ferieuker

Prestene i Frogner menighet (og Bygdøy menighet) har følgende sommerferieuker i år:

• Paul Nome: uke 28, 29, 31, 32

• Rut Ugland: uke 30-34

• Arne Slørdahl: uke 26-30


Kirkestuen som møteplass

Kirkestuen som møteplass er et diakonalt pilotprosjekt som i første omgang skal vare ett år. I hele sommer vil Kirkestuen være åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12 til 14. De torsdagene det er gudstjeneste i kapellet kl. 12, vil åpningstiden være fra kl. 13 til 15.

Som leder av prosjektet er Mildred Coppola ansatt i en 20 % stilling. Hun er ansvarlig for Kirkestuen og skal lede prosjektet sammen med en referansegruppe fra menighetsrådet. Les mer.


Markeringer av grunnlovsjubileet i Frogner menighet

  • Hovedmarkeringen av grunnlovsjubileet var i høymessen i Frogner kirke søndag 18. mai kl. 11.00. Sokneprest Paul Nome var liturg. Prekenen var ved historiker Jardar Seim. Les prekenen her. Cæciliaforeningen sang under sin dirigent Steffen Kammler. Se hva koret sang. Skuespiller Anitra Terese Eriksen var tekstleser. Gudstjenestens musikalske leder var organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofringen gikk til Amnesty International Norge.
  • I  Kulturutvalgets serie i kapellet om "Kirkeprofiler" presenterte Dagne Groven Myhren lørdag 15. mars kl. 15.00 Nicolai Wergeland - prest og en av grunnlovsfedrene.
  • Frognerhjemmets Venner markerte grunnlovsjubileet 9. januar på Frognerhjemmet, da skuespiller Ola B. Johannessen fremførte "Terje Vigen" av Henrik Ibsen. I det kjente diktet heter det bl.a.:
    Så kom attengundre og fjorten med fred
    og de norske fanger, og Terje med,
    førtes hjem på en svensk fregatt.

Bysten av Asle Enger flyttet

Klikk for større bildePortrettbysten av tidligere sokneprest Asle Enger ble i forbindelse med reisningen av kontortilbygget flyttet, slik at den en stund har stått utenfor kapellinngangen. Etter at det nå er anlagt to parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved kapellinngangen, er bysten flyttet til det lille bedet foran kirkens fasade mot Bygdøy allé.


Oslo biskop har kuttet antall gudstjenester i Frogner kirke (og ikke bare der)

Ifølge kirkeloven og tjenesteordning for biskoper er det biskopen som bestemmer ("forordner") hvor mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke. Tidligere i år (31.01.2014) kunngjorde biskop Ole Christian M. Kvarme en ny forordning for kirkene i domprostiet (som Frogner tilhører). Den gjelder fra 1. juni og legger opp til at det i perioden fra 15. juni til 1. september som hovedregel bare skal være gudstjeneste annenhver søndag i Frogner kirke. (Og annenhver i Bygdøy kirke.) Sommeren 2014 vil kirkedørene i Frogner være stengt fire søndager. (Egentlig skulle det ha vært fem gudstjenesteløse søndager, deriblant 22. juni. Nå blir det likevel gudstjeneste den dagen fordi "Kirketorget" hadde sagt ja til flere barnedåp den dagen selv om kirken egentlig skulle være stengt.) En så sterk reduksjon i gudstjenestetilbudet om sommeren har Frogner kirke aldri opplevd.

Enda mer oppsiktsvekkende enn innskrenkingen om sommeren er biskop Kvarmes reduksjon av antall forordnede gudstjenester i den stille uke og påsken, kirkens kanskje mest grunnleggende høytid. Samlet for de fire kirkene Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg skal det bare være to gudstjenester skjærtorsdag og to langfredag. Avkristningens tilhengere i Norge får på denne måten hjelp fra uventet hold, Oslo biskop og hans rådgivere på bispedømmekontoret. Forordningen er overraskende nok ikke å finne på nettstedet til Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd, men kan leses i sin helhet her. Verken i selve forordningen eller i følgeskrivet som fulgte med, er det gitt noen begrunnelse for endringene.


Endelig lysning i orgelsaken

På Kirkelig fellesråds møte i Vålerenga kirke 13. februar ble det vedtatt å bevilge 2 millioner kroner til orgel i Frogner kirke på fellesrådets 2014-budsjett. I vedtaket binder fellesrådet seg samtidig til å bevilge ytterligere 4 millioner kroner i 2015 eller 2016, avhengig av framdriften i prosjektet. Til dette kommer de 3 millionene som er innsamlet i menigheten. Til sammen blir det 9 millioner kroner. Beløpet skulle helst ha vært større med tanke på behovet (kanskje det nå er mulig å mobilisere enda noen givere?), men at vi nå er kommet så langt etter mange års arbeid, er en begivenhet som Frogner menighet vil være takknemlig for. Les mer om orgelsaken.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Flere ganger det siste året har kirkekaffen måttet avlyses på grunn av at ingen ville ta ansvaret for den. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Fra og med treenighetssøndag (15. juni) er vi i treenighetsstiden,  som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge, og treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 20. 08. 2014