Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)  Musikk   Pekere
 


Menighetsmøtet

Se også egen side om menighetsrådet.

 
 

Menighetsmøtet som kirkelig organ

Menighetsmøtet er et av de lovbestemte organer for alle menigheter (sokn) i Den norske kirke. Bestemmelsene om menighetsmøtet finnes i Kirkeordningens §§ 13-14 og i Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.


Menighetsmøtets sammensetning

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. For Frogners vedkommende betyr det Frogner sokn, ikke også Bygdøy, som har sitt eget menighetsmøte. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme om de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet (med minst 14 dagers varsel) så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året. Det kalles ofte "menighetens årsmøte", selv om det uttrykket ikke er brukt i loven og det etter vanlig organisasjonstankegang slett ikke er noe årsmøte med regnskap og valg. På det møtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgaver).


Menighetsmøtets oppgaver

I noen saker, der avgjørelsen er lagt til andre kirkelige organer, er det menighetsmøtet som har rett til å uttale seg på vegne av menigheten, ikke menighetsrådet. Det gjelder bl.a. oppføring eller nedlegging av kirke, deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. Menighetsmøtet kan av departementet eller annen kirkelig myndighet også bli bedt om å uttale seg i andre saker. Det kan også uttale seg av eget tiltak.

 

I noen saker har menighetsmøtet avgjørelsesmyndighet. Det gjelder først og fremst saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi. Men menighetsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet.

 


 

Forrige menighetsmøte

ble avholdt søndag 5. september 2021 i Frogner kirke, etter gudstjenesten. Menighetsrådets årsmelding for 2020 og forslag til justert ordning for hovedgudstjenesten ble behandlet.

 

Menighetsmøtet var tidligere varslet til søndag 9. mai 2021 kl. 12.30 - med forbehold om at møtet kan foregår ved fysisk oppmøte. (Vedtak i menighetsrådet 1. mars 2021, sak 19/21.)

Møtet ble utsatt inntil videre på grunn av koronasituasjonen, og blir nå altså holdt 5. september.


Menighetsmøte 22. november 2020 - UTSATT

Menighetsrådet kommer til å innkalle til et menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 22. november. Møtet holdes i kirken. Nærmere informasjon kommer.

Nytt 5. november: Med bakgrunn i de siste meldingene fra helsemyndighetene, statsministeren og byrådslederen er møtet utsatt til en søndag etter 6. desember.

Koronarestriksjone har gjort at heller ikke dette møtet har kunnet arrangeres. 


Menighetsmøte/årsmøte 2020

Menighetens årsmøte var innkalt til søndag 22. mars etter gudstjenesten. Fast sak på årsmøtet er menighetens årsmelding for foregående år. Se årsmeldingen for 2019 her. På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet utsatt til søndag 13. september kl. 12.15 (etter gudstjenesten) i Frogner kirke.

  

Bakgrunn:

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet."

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven. På dette møtet kan også andre saker settes på sakslisten, i dette tilfellet gjelder det en orientering om Stiftelsen Frogner menighets hjem.

Se spalten til venstre for reglene om hvem som kan delta og avgi stemme på menighetsmøtet.

At menighetsrådet er forpliktet til hvert år å orientere menighetsmøtet (der alle stemmeberettigede kan møte) om "det kristelige arbeid i soknet", minner om en annen forpliktelse menighetsrådet har i forhold til andre i menigheten. Minst en gang hvert år skal menighetsrådet innby de tilsatte i soknet "til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger" (også kirkelovens § 9).