1. Trond Arild Lidalen 5. Jardar Seim 9. Wenche Øverland 13. Ingeborg Moræus Hanssen
2. Vigdis Ellefsrud 6. Mildred Coppola 10. Ragnar Osnes 14. Sunniva Cristina Bragdø
3. Gunnar Heiene 7. Kirsten Astrup 11. Helen Hanoa 15. Halvard P. Johansen
4. Gro Falch Brennhovd 8. Ola B. Johannessen 12. Erik Kyvik Hauge

Utskriftsvennlig versjon

Trond Arild Lidalen

1. Trond Arild Lidalen

2. 43 år

3. Bjørn Farmannsgt. 16

4. Økonom

5-a. Nittedal

5-b. Jeg begynte med butikkarbeide/kundebehandling og gikk videre til ordrekontor og saksbehandling med stadig økende grad av regnskapsrelaterte oppgaver. De siste 12 årene har det vært kun økonomi- og regnskapsarbeide og det er dette jeg også er utdannet for. Nå er jeg ansatt som gruppeleder i regnskap i Norges Røde Kors.

5-c. Jeg var sivilarbeider i Frogner menighet i 1985/86. Deretter satt jeg 4 år som leder for diakonatet. Jeg har vært medlem av Frogner menighetsråd i snart 16 år og ledet det de siste 7. Jeg har vært medlem av styret for Frogner Menighets Hus, Frogner Menighets Barnehage og Frogner Menighets Hjem samt en rekke styrer, utvalg og komiteer for kortere og lengre tidsrom. Resten av fritiden bruker jeg sammen med familie og venner, hus og hjem samt at jeg leser en god del.

6. Frogner menighet er en viktig del av mitt liv. Jeg er aktivt opptatt av både Den norske kirke og Frogner menighets fremtid og vil gjerne fortsatt være med på å forme den. Jeg tror på en åpen og inkluderende folkekirke, en kirke som ønsker velkommen til både dem som går der ofte og til dem som ikke er helt sikre på om de våger seg inn.

7. Frogner er veldig sammensatt menighet med mange svært forskjellige og fargerike mennesker. Myten om at her er det bare rike gamle damer med hatt stemmer ikke. Her finnes en plass for alle og et fellesskap for dem som søker det. Menighetens fremste samlingspunkt er gudstjenesten, men det er også mange aktiviteter og muligheter for sosialt samvær.

8. Jeg ønsker at ennå mange flere kunne finne veien til kirken og menighetens fellesskap. Jeg tror mennesker i en stadig mer utrygg og omskiftelig verden trenger det. I tidligere menighetsråd har administrative saker vært en vesentlig del av arbeidet. Jeg har arbeidet bevisst for at mye av dette overføres til stab og administrasjon, mens menighetsrådet kan ha oppmerksomheten rettet mot det som bygger fellesskapet og det som gjør at stadig flere vil søke å bli en del av menighetens liv.

Til kandidatlisten

Vigdis Ellefsrud

1. Vigdis Ellefsrud

2. 60 år

3. Drammensvn. 53, 0271 Oslo

4. Lektor, filolog

5. Født i Oslo; undervist på LTS, Kjevik; husmor på den norske sjømannskirken i Europoort, Nederland; lektor KG siden 1983.
Interessert i musikk, synger, er tekstleser, ansvarlig for forbønnstjenesten i menigheten, medlem av bibelgruppe og litteraturgruppe, har stadig ambisjoner om å lære flere språk.

6. Synes det er viktig å ha innsidekjennskap til det organet som er ansvarlig for å "ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet".

7. Noe som har satt preg på menigheten i de senere år, er de ukentlige opplesningene fra Bibelen. Innen kirkens 100-årsjubileum i 2007 skal vi ha lest hele Bibelen "fra perm til perm". Dette er et prosjekt jeg virkelig har tro på!

8. Jeg håper og ber om at bibellesningene i kapellet må inspirere stadig flere mennesker til å bruke Bibelen i sitt hverdagsliv. Dessuten ønsker jeg at vi må klare å engasjere unge mennesker til å ta ansvar i menigheten.

Til kandidatlisten

Gunnar Heiene

1. Gunnar Heiene
2. 53 år
3. Olav Kyrres gt. 10, 0273 Oslo
4. Professor i teologi
5-a. Jeg er født i Aurdal i Valdres.
5-b. Jeg har vært feltprest på Setermoen, konsulent i Mellomkirkelig Råd og forsker ved Diakonhjemmet, men mesteparten av tiden siden 1979 har jeg vært ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet, der jeg særlig har arbeidet med etikk.
5-c. Jeg har vært medlem av Frogner menighetsråd siden 1990 og av Frogner menighets diakonat siden 2002. Tidligere har jeg drevet barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Ellers sitter jeg i styret for Diakonhjemmet og er nestleder for Alkokutt. Jeg er også leder for Faglig etisk utvalg i organisasjonen Menneskeverd.
6. Jeg kjenner godt Frogner menighet etter å ha bodd her i 26 år og synes det er en spennende menighet å tilhøre, med mange ressurser og mange utfordringer.
7. Frogner menighet har alltid lagt vekt på å være en menighet som setter gudstjenesten i sentrum og som satser på diakonalt arbeid og på kirkemusikalsk aktivitet.
8. Jeg skulle ønske at vi kunne styrke vårt arbeid blant barn og unge i menigheten og at vi kunne bli aktive deltakere i trosopplæringsreformen. Jeg kunne også ønske meg flere tilbud for folk som er "midt i livet".

Til kandidatlisten

Gro Falch Brennhovd

1. Gro Falch Brennhovd

2. 69 år

3. Bjørn Farmannsgt. 11, 0171 Oslo

4. Pensjonist. Koordinator/saksbehandler i Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.)/Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

5-a. Jar i Bærum

5-b. Har hatt ansvar for håndverksbedrifter i ovenfor nevnte organisasjoner. Arbeidet har bl.a. bestått i besøk i bedriftene, forberedelse og deltagelse i møter i laug og håndverkerforeninger. Dette for å orientere om hvilke fordeler man kunne ha ved å være eller bli medlem av foreningen.

5-c. Er medlem av styret i N.H.O.s pensjonistforening og nestformann/sekretær i Frogner Menighets Diakonat.

6. Jeg ble bedt om å stille til valg for 4 år siden og tok den gang utfordringen. Nå føler jeg at arbeidet i Menighetsrådet nettopp har begynt og det ville glede meg å fortsette.

7. Dyktighet og helhjertelig innsats fra stab og frivillige imponerer og gleder meg. "Høyt under taket" både på kontoret, i kirken og i kirkestuen. De står virkelig på!

8. Flere mennesker til kirken. Alle skal føre at kirken er en del av ens daglige og sosiale liv. Flere temakvelder og arrangementer som en del av det diakonale arbeid.

Til kandidatlisten

Jardar Seim

1. Jardar Seim

2. 62 år

3. Gabels gate 37, 0272 Oslo

4. Lektor, historiker

5-a. Oslo

5-b. Jeg har for det meste arbeidet i videregående skole, men også noen år ved Universitetet i Oslo. Er nå lektor og avdelingsleder ved Ski videregående skole. Som historiker har jeg særlig arbeidet med østeuropeisk historie og med avtaleverket i norsk arbeidsliv.

5-c. Jeg er glad i musikk og vikarierer av og til som organist i forskjellige kirker. Jeg har vært med i Frogner menighetsråd og i Kirkelig fellesråd i Oslo i to perioder. Webredigering er blitt en ny interesse for meg i de senere år.

6. Det har gitt mersmak å kunne engasjere seg også på denne måten i en menighet, og jeg håper at jeg fortsatt kan gjøre nytte for meg med idéer og engasjement.

7. Viljen til åpenhet og inkludering er stor i Frogner menighet. Likevel oppleves det kanskje ikke alltid slik av alle som er forsiktig nysgjerrige på kirken og dens budskap, men som ikke er hjemmevante der. Frogner menighet har en stor kontaktflate gjennom dåp og andre kirkelige handlinger, og ikke minst gjennom musikk og kulturaktiviteter. Det vakre (men nokså nedslitte) kirkerommet og kapellet skaper en både høytidelig og innbydende ramme om det som kanskje er mest sentralt i Frogner menighets liv, gudstjenestene.

8. Kirken skal være en lyttestasjon for alle som søker det hellige i en tid der tanken på Gud lett blir overdøvet av fjernkontroller, tidspress og kjøpepress. Kirken skal også være en varmestasjon for dem som opplever ensomhet og kulde, enten de er alene eller føler seg forlatt midt i en mengde.

- I en menighet er det viktig å legge forholdene til rette for at mennesker kan engasjere seg i avgrensede, frivillige oppgaver uten å måtte ta "full pakke".

- Frogner menighet håper på offentlige midler til en generaloppussing til 100-årsjubileet i 2007, slik andre 100-årskirker har fått, og til utvidelse av kontorene, men midlene er ikke sikret ennå. Det nye menighetsrådet må arbeide for å få dette til. Det samme gjelder innsamlingen til nytt orgel. Selv om det er kommet inn betydelige beløp, er det langt igjen. At kirkens dyktige organist er i stand til å kamuflere mange av orgelets svakheter under gudstjenestene, må ikke få oss til glemme behovet for et kvalitetsorgel til den vakre kirken.

Til kandidatlisten

Mildred Coppola

1. Ruth Mildred Coppola

2. 63 år

3. Nobelsgt. 16 B, 0268 Oslo

4. Pensjonist

5-a. Født i Bergen

5-b. Har arbeidet en stor del av yrkeslivet innen sosial- og helsesektor både i Norge og utenlands. Har vært egen næringsdrivende de siste årene før pensjon og avsluttet som Osloguide.

5-c. Jeg har deltatt aktivt i Frogner menighet de siste 8 år, først som vert i Kirkestuen og senere i diakonatet som leder for diakoniutvalget. Jeg har som hovedinteresser musikk, språk og litteratur og søker stadig å utvikle disse interessene.

6. De fire årene som jeg har vært medlem av menighetsrådet har vært interessante og lærerike, og jeg vil gjerne fortsette å være med der beslutninger tas for å fremme menighetens liv og virke.

7. Gudstjenestene er høydepunktene, både søndag og torsdag. Jeg går nødig glipp av dem. Fellesskapet i Kirkestuen er viktig. Og ikke minst maratonprosjektet Bibelen fra perm til perm. De flotte konsertarrangementer som også gir inspirasjon og glede må også nevnes.

8. For framtiden ønsker jeg at flere ungdommer finner sin plass i menigheten, at vi kan gi de unge tilbud som vekker interesse og som gjør det interessant å bli i menigheten også etter konfirmasjonstiden. Vi må ta vare på de unge!

Til kandidatlisten

Kirsten Astrup

1. Kirsten Astrup

2. 75 år

3. Nobelsgt. 29 A, 0268 Oslo

4. Interiørkonsulent fra 1997. Intendant i Regjeringens Representasjonsbolig, Parkveien 45, 1982 til 1997.

5-a. Født i Narvik

5-b. Se punkt 4.

5-c. Kommunestyre og fylkestingsrepresentant på Nøtterøy og i Vestfold. Formann i Husmorlag og Velforening, Nøtterøy.

6. For å fortsette arbeidet med kirken og kirkestuen.

7. Samhørigheten

8. Engasjement for oppussing av kirken og hjelp til gjennomføringen av dette arbeidet.

Til kandidatlisten

Ola B. Johannessen

1. Ola B. Johannessen

2. 66 år

3. Gabels gate 7, 0272 Oslo

4. Se 5-b.

5-a. Trondheim

5-b. Skuespiller, sceneinstruktør. Teatersjef ved Trøndelag Teater 1979-84 og 1997-2000 og ved Rogaland Teater 1994-97.

5-c. Menighetsrådsarbeid

6. For å gjøre kirken til en viktigere del av Frogners dagligliv

7. Kirkekaffen og lørdagens bibellesning

8. Flere aktiviteter for ungdom - for "post-konfirmantene". Flere unge med i diverse komitéer!

Til kandidatlisten

Wenche Øverland

1. Wenche Elisabeth Øverland

2. 60 år

3. Bygdøy Alle 66

4. Bankansatt

5-a. Jeg er født i Oslo, som jeg har bodd i hele mitt liv, bortsett fra 1 år i London i 1970 - 1971.

5-b. Jeg har vært ansatt i DnB NOR ASA i 37 år d.v.s. siden 1968. Jeg er bankøkonom og har innehatt ulike stillinger innen Bedriftskundeområdet både innenfor Konsernkundedivisjonen, DnB Eiendom og Spesialengasjement Næringsliv både sentralt og i Region Oslo Akershus, hvor jeg nå er Konsulent - Tap og Porteføljestyring. Jeg har også med permisjon fra banken vært ansatt som leder og organisasjonssekretær i Finansforbundet avd. Oslo Akershus samt hatt 1 års engasjement i Hambros Bank Ltd. i London.

5-c. Jeg har hatt sentrale tillitsverv i Finansforbundet i DnB NOR Oslo/Akershus. Jeg er glad i mennesker og setter vennskap høyt. Jeg er glad i å svømme og liker å pleie skogen og ha natur og dyreliv rundt meg særlig på hytta ved Nærsnes, hvor jeg bor 4 måneder hvert år om sommeren. Jeg har tilhørt Frogner menighet i ca. 20 år. I de 3 siste årene jeg har deltatt regelmessig i søndagsgudstjenestene med kirkekaffe etterpå samt på bibellesning i Kapellet på lørdager så ofte som jeg kan.

6. Jeg vil gjerne lære mer om arbeidet i menigheten og bidra etter beste evne.

7. Det er et imponerende mangfold av aktiviteter, som utføres med varme og engasjement. Jeg oppfatter Frogner som en inkluderende menighet.

8. Jeg ønsker nye aktiviteter spesielt for ungdommen, slik at kontakten med menigheten opprettholdes både før og utover konfirmasjonen, f.eks. via sangkor. Jeg vil gjerne også få satt på dagsorden om kontakten og dialogen mellom dåpsbarna med familie og faddere og menigheten bør vurderes utvidet og at det vurderes om det bør være noe dialog i tiden mellom dåp og konfirmasjon.

Til kandidatlisten

Ragnar Osnes

1. Ragnar Osnes

2. 51 år

3. Drammensveien 100 g, 0273 Oslo

4. Slottsforvalter

5-a. Født i Oslo, Nordstrand.

5-b. Utøvende arkitekt siden 1979 i Norge, i Spania 1986–1992, i Tyskland 1992–1996. Drevet med design av alle typer bygg og anlegg samt prosjektledelse.

5-c. Tidligere aktiv i KFUM-kameratene, diverse verv i kirken og Norges Kristelige student- og skoleungdomslag.

6. Videreutvikle og ta vare på bygningsmassen i Frogner menighet samt videreutvikle ungdomsarbeidet i menigheten.

7. En åpen kirke for alle.

8. Ta vare på eiendommene i menigheten og at Frogner menighet blir et møtested for alle aldersgrupper.

Til kandidatlisten

Helen Hanoa

1. Helen B.-G. Hanoa

2. 60 år

3. Drammensvn. 52 C, 0271 Oslo

4. Lege

5-a. Oslo

5-b. Arbeidet innen allmennpraksis, sykehjemsmedisin og en kortere tid innen psykiatri.

5-c. Jeg har ikke vært engasjert i Frogner menighet på fritiden siden ungdomstiden, men innen foreningsarbeid i mange år. De siste årene sunget i kor, fulgt seminarer bl.a. ved Institutt for sjelesorg, Modum, og kurs innen diakoni ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hatt noe kontakt med klostre.

6. Føler en tilhørighet til kirken. Nå ønsker jeg å lære å kjenne og delta i menighetens liv mer fra "innsiden".

7. At gudstjenester og kultur, spesielt når det gjelder musikk, har en viktig plass. Og at kirken har en flott mulighet for et møtested ved å ha Kirkestuen rett ved siden av. Og videre at det synes å være "høyt under taket".

8. Ønsker en enda større bredde innen gudstjenesteliv/kirkelige samvær, bl.a. også med mer tid for stillhet/kontemplasjon, og med inspirasjon fra andre kristne samfunn/bevegelser.

Ønsker samvær der forskjellige trosspørsmål kan bli studert og utdypet inn i vår hverdag.

Ønsker at menigheten skal erfares som inkluderende, med "lave terskler" til gudstjenester og virksomheter samtidig som kirkerommet oppleves som et hellig sted. Ønsker at mange i Frogner menighet kan føle seg sett og føle seg møtt med omsorg uten at det blir påtrengende, og at mange kan bli inspirert til en levende Kristustro.

Ønsker for arbeidet i menigheten: At det med en lyttende holdning bæres av inspirasjon til å tjene Herren med glede.

Til kandidatlisten

Erik Kyvik Hauge

1. Erik Kyvik Hauge

2. 62 år

3. Baldersgt. 26, 0263 Oslo

4. Organisasjonspsykolog

5-a. Født i Haugesund.

5-b. Psykolog. Klinisk psykologi de første årene, med arbeid i psykiatri og privat praksis i Bergen. Undervist på Universitetet i Bergen og Diakonhjemmets Sosialhøgskole. Siste 20 år organisasjonspsykolog, blant annet i AFF ved Norges handelshøyskole og Dinamo Consulting. Arbeider med lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

5-c. Er interessert i skjønnlitteratur og lytter gjerne til klassisk musikk. Liker å holde meg i form ved å svømme. Er som oftest i kirken om søndagen. Nadverden er spesielt viktig, så de gangene det ikke er nadverd i Frogner går jeg i en annen kirke.

6. Har tenkt en stund at jeg gjerne kunne involvere meg mer i menigheten, og at menighetsrådet kunne være en arena for dette. Ble derfor glad for å bli spurt om å stille til valg.

7. Det er trivelig å komme til gudstjeneste i Frogner. Har blitt ønsket velkommen både til kirken og kirkekaffen. Det er mange trofaste kirkegjengere som har blitt gode kjente fjes. Jeg skulle likevel ønske at vi var flere til gudstjeneste, ikke minst flere yngre folk. Og flere som er litt rufsete og annerledes.

8. Jeg ønsker en kirke som har rom for alle, og som klarer å få vist det til alle. Kirken har en fortid (og delvis en nåtid) som gjør at det kan være vanskelig å få dette budskapet fram. Er det noe vi kan gjøre på denne fronten?

Til kandidatlisten

Ingeborg Moræus Hanssen

1. Ingeborg Moræus Hanssen

2. 67 år

3. Gimle Terrasse 9

4. Kinodirektør

5-a. Født i Bergen, oppvokst i Sarpsborg

5-b. Knyttet til Oslo Kinematografer i 25 år, før det kommunalpolitiker og engasjert kulturdebattant.

5-c. Engasjert i kunst og kultur og idrett, byliv i bredeste forstand.

6. Oppdratt til forpliktende liv i byens kirkeliv og engasjert i å knytte kirke til kultur pluss opptatt av inkluderende, generøs kirke.

7. Frogner kirke har klare tradisjoner for åpenhet og variasjon ikke minst til kunst og kulturliv i byen.

8. Dette bør forsterkes og utvides i kirkens mangfoldige virksomhet og religiøse liv. Frogner kirke har en UNIK mulighet til å ha åpne dører for at folk skal kunne gå inn i det sakrale rom hele døgnet (dagen). Frogner kirke har en kirkestue som bør få langt åpnere dører, den også, slik at virksomheten akn bli mindre ekskluderende og lukket.

Til kandidatlisten

Sunniva Cristina Bragdø

1. Sunniva Cristina Bragdø
2. 33 år
3. Bygdøy allé 57
4. Universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, hvor jeg underviser og skriver en doktoravhandling om mulighetene til å overprøve forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike.
5-a. Kristiansand S
5-b. Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, førstekonsulent i det som da var Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
5-c. Hovedsaklig 10 år som frivillig medarbeider i Kirkens bymisjon.
6. Fordi jeg setter pris på menighetens virksomhet, og ser frem til å samarbeide om videre utvikling.
7. Dyktige prester og en imponerende organist har bidratt til å skape gode gudstjenester. En inkluderende, åpen og hyggelig kirkekaffe.
8. Først og fremst rekruttering i alle aldre.

Til kandidatlisten

Halvard P. Johansen

1. Halvard P. Johansen
2. 59 år (født 1946)
3. Gyldenløvesgate 22, 0260 Oslo
4. Avdelingsdirektør
5-a. Jeg er født i Bø i Vesterålen
5-b. Jeg cand. polit. og har vært ansatt i forskjellige departementer siden 1974, i Fiskeri- og kystdepartmentet siden 1992. I to perioder har jeg hatt engasjementer i utenrikstjeneseten, som assisterende råd i forsvarssaker ved NATO-delegasjonen i Brussesl i tidsrommet 1982-1985, og senest som fiskeriråd ved ambassaden i Washington i tidsrommet 1999-2003.
5-c. I fritiden har jeg vært med på å drive skolekorps og skoleorkester, men dette er nå et avsluttet kapittel siden barna nå er voksne. Da jeg var fiskeriråd i Washington, var jeg ambassadens representant i kirkekomiteen for den norske menigheten i Washington-området.
6. Jeg har bodd i Frogner menighet, med visse avbrekk, siden 1968. Frogner kirke har alltid betydd mye for meg, og da jeg ble bedt om å stille til valg, var det derfor naturlig for meg å gi et positivt svar.
7. Jeg setter særlig pris på den fine musikken i kirken, både i gudstjenestene og i konserttilbudet.
8. Jeg ønsker at den gode innsatsen som allerede gjøres på flere felt skal videreføres.

Til kandidatlisten