Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER sep./okt.

Gudstjenesteliste aug.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2022 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

►sKapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

►Strategiplan

►Bispevisitas 2022
►Årsmelding 2021

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Avskjed med Rut Ugland

Rut Ugland går i høst av med pensjon etter å ha vært prest i Frogner menighet i 26 1/2 år. Hun ble innsatt i kapellanstilling i Frogner på gudstjenesten 10. mars 1996. Siden 2005 har Frogner og Bygdøy menigheter hatt felles prestetjeneste, det vil si at alle prestene gjør tjeneste i begge sokn, samtidig som hvert av soknene har en av prestene som sin sokneprest. I Bygdøy er det Rut Ugland som er sokneprest. Derfor er avskjedsgudstjenesten for henne søndag 2. oktober kl. 11.00 lagt til Bygdøy kirke (ingen gudstjeneste i Frogner kirke den dagen). Det blir likevel også en markering i Frogner kirke. Det skjer torsdag 28. september kl. 17.00 som en del av "Messe og mat"-arrangementet for september. Først er det en enkel nattverdgudstjeneste i kirken ved Rut Ugland og organistvikar Alf Knutsen. Frogner kammerkor synger under sin dirigent Inger Øvrebø Uberg. Kl. 17.30 er det en samling i Kirkestuen hvor det blir samtale med Rut - hennes fortellinger og fotavtrykk.

Rut Ugland er født i 1955 og kommer fra Eydehavn. Hun ble ordinert til prest i 1983. I 1984-85 var hun Norges første kvinnelige feltprest, stasjonert på Kjevik. Det forhindret ikke at hun deltok med appell på et lokalt møte arrangert av Nei til atomvåpen. Hun tilhører den generasjonen kvinnelige prester som har opplevd at det kunne være store vansker for kvinner å få prestestillinger, ikke minst på hennes kjære Sørlandet. Ja, i Agderposten begrunnet hun til og med sin pionertjeneste som feltprest med at Forsvaret var en nødløsning, ettersom det var så vanskelig for kvinner å få sivile prestestillinger i vår sørligste landsdel. I Frogner-tiden har hun samtidig vært en sterk støttespiller for Militært kristent fellesskap (tidligere Kristent Befals Samfunn) når de har gjestet Frogner kirke på en av gudstjenestene i desember. I Frogner har hun gått inn i skiftende oppgaver gjennom årene, ikke minst vil mange være takknemlige for hennes diakonale engasjement. Hun har i mange år også vært opptatt av forbindelsene til Mariahuset. Rut Ugland har dessuten vært aktiv i Norsk kvinnelig Teologforening, som siden grunnleggelsen i 1958 har kjempet for likestilling i kirken og med fokus på den feministiske dimensjonen i teologien.


Kalde kirkerom fra 22. september

De usedvanlig høye strømprisene gjør at Kirkelig fellesråd i Oslo har bestemt at temperaturen i alle kirker i Oslo i høst og vinter skal være 15 grader fra 22. september. Dette vil gjelde både for gudstjenester, bryllup, bisettelser og konserter. VG besøkte familiegudstjenesten i Frogner kirke søndag 25. september og spurte folk hva de syntes om den nye innetemperaturen i kirkene.


Arne Slørdahl tilsatt som sokneprest i Bygdøy sokn

På møtet i Oslo bispedømmeråd 19. september ble Arne Slørdahl, som til nå har vært kapellan med Frogner og Bygdøy sokn som sitt tjenesteområde, tilsatt som sokneprest i Bygdøy sokn med Bygdøy og Frogner som tjenesteområde. Han blir dermed medlem av menighetsrådet i Bygdøy etter Rut Ugland, som går av med pensjon. Fortsatt vil han altså være en av prestene også i Frogner menighet. Hans kapellanstilling ventes å bli lyst ledig med det første.


Menighetsblad for september

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 12. september. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Høstprogram for Frogner menighet

Også for dette semesteret foreligger det et vakkert, trykt høstprogram for menighetens aktiviteter. Det er utlagt i kirken og i kirkestuen og kan også fåes på menighetskontoret. Med et program som spenner over et så pass langt tidsrom, vil det alltid måtte tas forbehold om forandringer. Programmet kan også lastes ned her. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i septemog oktober? Se kalendersiden.


Justert liturgi i Frogner kirke

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er den lengste perioden i kirkeåret. Den begynner etter pinse og varer til advent, når et nytt kirkeår begynner. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 27. 09. 2022