Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere

 

 
 

Hilsen fra diakoniutvalget

Det nyutnevnte diakoniutvalget i Frogner menighet hadde sitt første møte 28.04.20.

  
Det oppsatte møte i mars, måtte avlyses på grunn av koronoutbruddet. Nå var alle fem i utvalget samlet, fire fysisk og to på telefon. Vi ønsker å starte med å sende en hilsen til alle i menigheten. Vi er her og tenker på dere.

 
På lokalt hold - innen menigheten - er informasjon viktig for å oppleve seg som en del av fellesskapet. I gamle dager var jo kirkebakken stedet for utveksling av informasjon. Nå savner vi vel alle å kunne samles til gudstjenester. Gudstjenesten er en så viktig del av menighetens liv og fellesskap, både gjennom liturgien, ordet, bønnen og sangen, og det fysiske samværet.

  
Selv om mye er lagt ut på nettet, regner vi med at mange som kunne hatt glede av dette, ikke har tilgang til nett. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å ‘logge på’? Flere sykehjem skaffer seg nettbrett. Noen tar på seg ansvaret for å veilede dem som trenger assistanse for å bruke smarttelefoner og I-pad. Kanskje er telefonen den beste kommunikasjonsformen. Vi kan alle ringe to flere enn dem vi pleier å ringe.

  
I denne tiden kunne det vært godt for mange med litt oppmuntrende fysisk kontakt - en klem, en klapp på skulderen, et varmt håndtrykk. Når parolen er "HOLD AVSTAND!" slår det veldig uheldig ut for alle som bor i en-persons-husholdninger. Mange, både unge og gamle aleneboende kunne trengt å ha "ei hand å holde i". Hva kan vi komme med?
 

Vi i diakoniutvalget vil ringe regelmessig til flere av dere. Dersom du kjenner noen som savner å få en telefon, send en e-post til
post.frogner@oslo.kirken.no og skriv i emnefeltet Ring en i menigheten! Og så legger dere ved informasjon om hvem diakoniutvalget skal ringe.
I sin påskehilsen til menighetsrådsmedlemmer og ansatte i bispedømmet hadde biskop Kari satt som overskrift "Påska er ikkje avlyst. Det er ikkje håpet heller".
 

Og vi sier: Diakonien er ikke avlyst. Det er heller ikke håpet!

  
Vi satser på at vi snart kan møtes igjen, i kirken og på kirkekaffen, til middager, turer og andre arrangement.
Varm hilsen fra
Anne-Karin Hammershaug, Eirik Pettersen, Grethe Marianne Robertsen, Nina Saugstad, Bredo Stabell, Margunn Sandal


Diakoni i Frogner menighet

I vår menighet ønsker vi at diakoni skal være kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes definisjon av diakoni.)

På sitt møte 6. januar 2020 satte menighetsrådet ned et diakoniutvalg, som er et av utvalgene for hovedfelt i menighetsarbeidet. Samtidig ble mandatet for utvalget vedtatt (neste spalte). Av mandatet framgår at den presten eller diakonen som har ansvar for det diakonale arbeidet, er fast medlem, for tiden sokneprest Margunn Sandal. De øvrige medlemmene oppnevnes på fritt grunnlag av menighetsrådet. Minst ett av medlemmene bør være medlem av rådet. Ved oppnevningen bestemte menighetsrådet at Margunn Sandal skal være leder av utvalget.

Diakoniutvalgets medlemmer:

Margunn Sandal (sokneprest), leder

Ann-Karin Hammershaug

Eirik Pettersen

Grethe M. Robertsen

Nina Saugstad

Bredo Stabell

Pr. februar 2020 er utvalget i gang med sitt arbeid. Etter hvert som arbeidet går framover, vil det komme mer informasjon her.


Tidligere arbeid med diakoni i Frogner menighet

Helt siden Frogner menighet ble opprettet fra 1. januar 1898, har diakonalt arbeid hatt en viktig plass. Allerede i november 1898 ble menighetens fattigpleie organisert, senere kalt menighetspleien. Menigheten ble delt i seks distrikter. For hvert av dem ble det oppnevnt en kvinne som skulle skaffe seg oversikt over hjelpetrengende og formidle understøttelse så langt menighetspleiens kasse tillot. Etter noen år kom det en viss profesjonalisering av arbeidet, idet det i 1912 ble tilsatt en menighetsdiakonisse (Gidske Wilhelmsen).

Et annet tidlig diakonalt engasjement gjaldt de gamle. Tanken om et gamlehjem slo tidlig rot, og etter innkjøpet av Schafteløkken til menighetshus i 1909 ble to sidebygninger tatt i bruk som gamlehjem fra 1912. Etter krigen ble de i 1959 erstattet av det nybygde Frognerhjemmet, som var i drift til 2018. Frognerhjemmet var organisert som en stiftelse, og etter nedleggelsen av hjemmet ble stiftelsen i 2019 omdannet til "Frogner menighets diakonale stiftelse".

  Gjennom de over 120 årene som Frogner menighet har eksistert, har både de sosiale forholdene, samfunnets engasjement som velferdsstat, og den kirkelige forståelsen av hva diakoni er, endret seg. I mange år i etterkrigstiden hadde menigheten sin egen diakon, som ble lønnet av innsamlede midler, og ikke fra de offentlige kirkebudsjettene. Den siste i denne stillingen var Anne Knobloch (til høsten 2013).

Etter det har det ikke vært tilsatt noen diakon. Det har heller ikke vært et formelt oppnevnt diakoniutvalg - før i januar 2020. Fram til august 2014 eksisterte "Diakonatets styre" som et frivillig organ i menigheten, videreført en periode som "Det diakonale team" (blant annet med hyggetreff og turer for eldre). Den frivillige foreningen "Frognerhjemmets Venner" hadde et sterkt diakonalt engasjement knyttet til Frognerhjemmet. Frivillige har dessuten vært aktive i besøkstjeneste. Det har også vært noen initiativ fra menighetsrådet, som utvalget "Hjemme i kirken" (opprettet 2012) og "Kirkestuen som diakonalt prosjekt" (2014-2015) med en egen styringsgruppe. Samtidig har det vært arbeidet med diakoniplaner.

Etter at Den norske kirke fikk ny diakoniplan i 2008, vedtok Frogner menighetsråd i juni 2008 at menighetens diakoniplan fra 2003 skulle oppdateres slik at den forholdt seg til problemstillingene i den nasjonale diakoniplanen. Det arbeidet ble fullført i 2012. Les planen. (Noen av forutsetningene for den er ikke lenger til stede i 2020, jfr. det som står om at en ansatt diakon og et frivillig diakonat driver diakonalt arbeid på vegne av menigheten). 

I 2018/2019 ble planarbeidet fulgt opp med nye drøftinger om hvordan det diakonale arbeidet bør utformes i menigheten: I oktober 2018 behandlet menighetsrådet en sak som ble kalt "Diakonal strategi for våren 2019" (sak 49/18). Der ble det vedtatt å be en gruppe på tre om å forberede en strategi for 2019. Gruppen bestod av Grethe Robertsen, Brita Liholm Johannesen og Margunn Sandal. De la fram en foreløpig innstilling 14. januar 2019, som fikk tilslutning i rådet. Les saken (sak 07/19) med bakgrunnsmateriale og forslag her. Det er på denne bakgrunnen det nye diakoniutvalget ble oppnevnt i januar 2020.


 

  

Diakoniutvalgets mandat

(vedtatt av menighetsrådet 6.1.2020)

 1. Diakoniutvalgets styre oppnevnes av menighetsrådet og er ett av menighetsrådets faste utvalg for hovedfelt i menighetsarbeidet. Funksjonstiden er den samme som for menighetsrådet. Antall medlemmer bestemmes når utvalget oppnevnes. Det kan foretas supplerende oppnevninger senere i perioden. Den til enhver tid prest eller diakon med ansvar for det diakonale arbeidet er fast medlem. Minst ett av medlemmene bør være medlem av menighetsrådet. Menighetsrådet oppnevner leder.
 2. Med basis i kirkelovens formulering av menighetsrådets oppgaver (§ 9) er diakoniutvalgets oppgaver:
  a. Å være et rådgivende organ for menighetsrådet i diakonale spørsmål. I den sammenheng kan utvalget også bli bedt om å forberede saker for menighetsrådet.
  b. Å komme med innspill til menighetens årsbudsjett innen en fastsatt frist.
  c. I samarbeid med ansvarlig prest eller diakon gjennomføre og inspirere til, planlegge og gjennomføre arrangementer og andre tiltak av diakonal karakter, herunder også foredrag og debattmøter om aktuelle tema.
  d. Å rekruttere frivillige medarbeidere til det diakonale arbeidet.
 3. Menighetens diakoniplan er retningsgivende for det diakonale arbeid. Diakoniplanen vedtas av menighetsrådet.
 4. Dersom noen del av virksomheten medfører økonomiske belastninger utover de beløp som er vedtatt i menighetens budsjett, skal det i god tid søkes menighetsrådet om tillatelse til gjennomføring av tiltaket.
 5. Dersom utvalget ønsker å gjennomføre tiltak i grenseområdet mot andre utvalgs virkefelt eller ansattes arbeidsområder, skal det orienteres om det så tidlig som mulig i planleggingen og eventuelt etableres et samarbeid.
 6. Utvalget rapporterer til menighetsrådet ved oversendelse av møtereferater og årsmelding. I tillegg kan det være aktuelt med korte, muntlige orienteringer på menighetsrådsmøter ved de menighetsrådsmedlemmer som er med i utvalget.
 7. Endringer av mandat gjøres i menighetsrådet. Medlemmene av rådet og utvalget har forslagsrett. Før et forslag behandles av rådet, skal utvalget gis anledning til å uttale seg.

 

  

Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Merk konvolutten: LEGAT.

Forrige søknadsfrist: 15. november 2019.
 

For søknadsskjema og spørsmål, ta kontakt med Frogner menighet v/ Jens Jørgen Lie, Bygdøy allé 36, Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo. Tlf. 23 62 90 62, e-post: post.frogner.oslo@kirken.no.

  

Søknader sendes/leveres til:

Frogner menighets legat
v/ daglig leder Jens Jørgen Lie
Bygdøy allé 36

  

Postadresse:
Postboks 3072 Elisenberg,
0207 Oslo.
Telefon: 23 62 90 62.

E-post:

post.frogner.oslo@.kirken.no


Kirkekaffen på søndager

Bli med og gjør noe for det diakonale arbeidet! I denne omgangen gjelder det kirkekaffen på søndager. Det er alltid en hyggelig og riktig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå. Ringen blir på en måte sluttet. For mange betyr kirkekaffen ekstra mye, idet man føler seg ensom og vil gjerne veksle noen ord over en kopp kaffe i Kirkestuen før man går hjem. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere.

Ta kontakt med daglig leder Jens Jørgen Lie, tlf. 23 62 90 62.