Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere

 

 
 

Ny diakoniplan

På sitt møte 7. juni 2021 vedtok menighetsrådet ny diakoniplan for Frogner menighet etter forslag fra diakoniutvalget. Les planen. På det samme møtet i rådet ble Eirik Pettersen valgt til ny leder i diakoniutvalget etter Margunn Sandal, som hadde bedt om å få slippe det vervet. Men hun er fortsatt medlem av utvalget.

Prioriteringene i det diakonale arbeidet i tiden framover er slik:

1. Ansettelse av en diakon/prest med særskilt diakonalt ansvar, som vil lede det diakonale arbeidet rettet mot eldre.

2. Videreutvikling av besøkstjenesten.

3. Kartlegging av behov og muligheter knyttet til ulike aldersgrupper og nye geografiske områder. Dette arbeidet bør starte med kunnskaps- og erfaringsinnhenting og gjøres i samarbeid med bydel, frivillige organisasjoner, andre menigheter og lokale initiativ, og kan gjerne organiseres i arbeidsgrupper/prosjekter.

4. Rekruttering av frivillige, herunder spesielt benytte den betydelige ressursen som eldre utgjør i frivillig arbeid.


Hilsen fra diakoniutvalget

Det nyutnevnte diakoniutvalget i Frogner menighet hadde sitt første møte 28.04.20. (Se utvalgets mandat nedenfor.)

  
Det oppsatte møte i mars, måtte avlyses på grunn av koronoutbruddet. Nå var alle fem i utvalget samlet, fire fysisk og to på telefon. Vi ønsker å starte med å sende en hilsen til alle i menigheten. Vi er her og tenker på dere.

 
På lokalt hold - innen menigheten - er informasjon viktig for å oppleve seg som en del av fellesskapet. I gamle dager var jo kirkebakken stedet for utveksling av informasjon. Nå savner vi vel alle å kunne samles til gudstjenester. Gudstjenesten er en så viktig del av menighetens liv og fellesskap, både gjennom liturgien, ordet, bønnen og sangen, og det fysiske samværet.

  
Selv om mye er lagt ut på nettet, regner vi med at mange som kunne hatt glede av dette, ikke har tilgang til nett. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å ‘logge på’? Flere sykehjem skaffer seg nettbrett. Noen tar på seg ansvaret for å veilede dem som trenger assistanse for å bruke smarttelefoner og I-pad. Kanskje er telefonen den beste kommunikasjonsformen. Vi kan alle ringe to flere enn dem vi pleier å ringe.

  
I denne tiden kunne det vært godt for mange med litt oppmuntrende fysisk kontakt - en klem, en klapp på skulderen, et varmt håndtrykk. Når parolen er "HOLD AVSTAND!" slår det veldig uheldig ut for alle som bor i en-persons-husholdninger. Mange, både unge og gamle aleneboende kunne trengt å ha "ei hand å holde i". Hva kan vi komme med?
 

Vi i diakoniutvalget vil ringe regelmessig til flere av dere. Dersom du kjenner noen som savner å få en telefon, send en e-post til
post.frogner@oslo.kirken.no og skriv i emnefeltet Ring en i menigheten! Og så legger dere ved informasjon om hvem diakoniutvalget skal ringe.
I sin påskehilsen til menighetsrådsmedlemmer og ansatte i bispedømmet hadde biskop Kari satt som overskrift "Påska er ikkje avlyst. Det er ikkje håpet heller".
 

Og vi sier: Diakonien er ikke avlyst. Det er heller ikke håpet!

  
Vi satser på at vi snart kan møtes igjen, i kirken og på kirkekaffen, til middager, turer og andre arrangement.
Varm hilsen fra
Anne-Karin Hammershaug, Eirik Pettersen, Grethe Marianne Robertsen, Nina Saugstad, Bredo Stabell, Margunn Sandal


Diakoniutvalgets mandat

(vedtatt av menighetsrådet 6.1.2020)

 1. Diakoniutvalgets styre oppnevnes av menighetsrådet og er ett av menighetsrådets faste utvalg for hovedfelt i menighetsarbeidet. Funksjonstiden er den samme som for menighetsrådet. Antall medlemmer bestemmes når utvalget oppnevnes. Det kan foretas supplerende oppnevninger senere i perioden. Den til enhver tid prest eller diakon med ansvar for det diakonale arbeidet er fast medlem. Minst ett av medlemmene bør være medlem av menighetsrådet. Menighetsrådet oppnevner leder.
 2. Med basis i kirkelovens formulering av menighetsrådets oppgaver (§ 9) er diakoniutvalgets oppgaver:
  a. Å være et rådgivende organ for menighetsrådet i diakonale spørsmål. I den sammenheng kan utvalget også bli bedt om å forberede saker for menighetsrådet.
  b. Å komme med innspill til menighetens årsbudsjett innen en fastsatt frist.
  c. I samarbeid med ansvarlig prest eller diakon gjennomføre og inspirere til, planlegge og gjennomføre arrangementer og andre tiltak av diakonal karakter, herunder også foredrag og debattmøter om aktuelle tema.
  d. Å rekruttere frivillige medarbeidere til det diakonale arbeidet.
 3. Menighetens diakoniplan er retningsgivende for det diakonale arbeid. Diakoniplanen vedtas av menighetsrådet.
 4. Dersom noen del av virksomheten medfører økonomiske belastninger utover de beløp som er vedtatt i menighetens budsjett, skal det i god tid søkes menighetsrådet om tillatelse til gjennomføring av tiltaket.
 5. Dersom utvalget ønsker å gjennomføre tiltak i grenseområdet mot andre utvalgs virkefelt eller ansattes arbeidsområder, skal det orienteres om det så tidlig som mulig i planleggingen og eventuelt etableres et samarbeid.
 6. Utvalget rapporterer til menighetsrådet ved oversendelse av møtereferater og årsmelding. I tillegg kan det være aktuelt med korte, muntlige orienteringer på menighetsrådsmøter ved de menighetsrådsmedlemmer som er med i utvalget.
 7. Endringer av mandat gjøres i menighetsrådet. Medlemmene av rådet og utvalget har forslagsrett. Før et forslag behandles av rådet, skal utvalget gis anledning til å uttale seg.

Diakoni i Frogner menighet

I vår menighet ønsker vi at diakoni skal være kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes definisjon av diakoni.)

På sitt møte 6. januar 2020 satte menighetsrådet ned et diakoniutvalg, som er et av utvalgene for hovedfelt i menighetsarbeidet. Samtidig ble mandatet for utvalget vedtatt (neste spalte). Av mandatet framgår at den presten eller diakonen som har ansvar for det diakonale arbeidet, er fast medlem, for tiden sokneprest Margunn Sandal. De øvrige medlemmene oppnevnes på fritt grunnlag av menighetsrådet. Minst ett av medlemmene bør være medlem av rådet. Ved oppnevningen bestemte menighetsrådet at Margunn Sandal skal være leder av utvalget.

Diakoniutvalgets medlemmer (pr. juni 2021):

Eirik Pettersen, leder

Marit Dietrichson

Eirik Pettersen

Grethe M. Robertsen

Margunn Sandal

Nina Saugstad

Bredo Stabell


Tidligere arbeid med diakoni i Frogner menighet

Helt siden Frogner menighet ble opprettet fra 1. januar 1898, har diakonalt arbeid hatt en viktig plass. Allerede i november 1898 ble menighetens fattigpleie organisert, senere kalt menighetspleien. Menigheten ble delt i seks distrikter. For hvert av dem ble det oppnevnt en kvinne som skulle skaffe seg oversikt over hjelpetrengende og formidle understøttelse så langt menighetspleiens kasse tillot. Etter noen år kom det en viss profesjonalisering av arbeidet, idet det i 1912 ble tilsatt en menighetsdiakonisse (Gidske Wilhelmsen).

Et annet tidlig diakonalt engasjement gjaldt de gamle. Tanken om et gamlehjem slo tidlig rot, og etter innkjøpet av Schafteløkken til menighetshus i 1909 ble to sidebygninger tatt i bruk som gamlehjem fra 1912. Etter krigen ble de i 1959 erstattet av det nybygde Frognerhjemmet, som var i drift til 2018. Frognerhjemmet var organisert som en stiftelse, og etter nedleggelsen av hjemmet ble stiftelsen i 2019 omdannet til "Frogner menighets diakonale stiftelse".

  Gjennom de over 120 årene som Frogner menighet har eksistert, har både de sosiale forholdene, samfunnets engasjement som velferdsstat, og den kirkelige forståelsen av hva diakoni er, endret seg. I mange år i etterkrigstiden hadde menigheten sin egen diakon, som ble lønnet av innsamlede midler, og ikke fra de offentlige kirkebudsjettene. Den siste i denne stillingen var Anne Knobloch (til høsten 2013).

Etter det har det ikke vært tilsatt noen diakon. Det har heller ikke vært et formelt oppnevnt diakoniutvalg - før i januar 2020. Fram til august 2014 eksisterte "Diakonatets styre" som et frivillig organ i menigheten, videreført en periode som "Det diakonale team" (blant annet med hyggetreff og turer for eldre). Den frivillige foreningen "Frognerhjemmets Venner" hadde et sterkt diakonalt engasjement knyttet til Frognerhjemmet. Frivillige har dessuten vært aktive i besøkstjeneste. Det har også vært noen initiativ fra menighetsrådet, som utvalget "Hjemme i kirken" (opprettet 2012) og "Kirkestuen som diakonalt prosjekt" (2014-2015) med en egen styringsgruppe. Samtidig har det vært arbeidet med diakoniplaner.

Etter at Den norske kirke fikk ny diakoniplan i 2008, vedtok Frogner menighetsråd i juni 2008 at menighetens diakoniplan fra 2003 skulle oppdateres slik at den forholdt seg til problemstillingene i den nasjonale diakoniplanen. Det arbeidet ble fullført i 2012. Les planen. (Noen av forutsetningene for den er ikke lenger til stede i 2020, jfr. det som står om at en ansatt diakon og et frivillig diakonat driver diakonalt arbeid på vegne av menigheten). 

I 2018/2019 ble planarbeidet fulgt opp med nye drøftinger om hvordan det diakonale arbeidet bør utformes i menigheten: I oktober 2018 behandlet menighetsrådet en sak som ble kalt "Diakonal strategi for våren 2019" (sak 49/18). Der ble det vedtatt å be en gruppe på tre om å forberede en strategi for 2019. Gruppen bestod av Grethe Robertsen, Brita Liholm Johannesen og Margunn Sandal. De la fram en foreløpig innstilling 14. januar 2019, som fikk tilslutning i rådet. Les saken (sak 07/19) med bakgrunnsmateriale og forslag her. Det er på denne bakgrunnen det nye diakoniutvalget ble oppnevnt i januar 2020.

Les mer om diakoniutvalgets arbeid i menighetens årsmelding for 2020.


 

  

Diakonal nytilsetting i Frogner

Sykehjemsprest Yvonne Andersen er av menighetsrådet tilsatt i den utlyste stillingen for "diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet". Hun tiltrer 1. oktober. Yvonne Andersen er 52 år og var menighetsprest i 10 år før hun ble sykehjemsprest i Oslo, noe hun har vært i 12 år, nå ved Silurveien sykehjem, Majorstutunet og Villa Enerhaugen. Hun har ikke minst rike erfaringer fra arbeid med mennesker med demens.

Det er nesten 7 år siden det sist var tilsatt en diakonal fagperson i Frogner menighet (diakon Anne Knobloch). Den nye diakonale stillingen for en diakon eller prest er muliggjort ved midler fra Frogner menighets diakonale stiftelse. Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen "Frogner menighets hjem", og ble opprettet i forbindelse med salget av Frognerhjemmet.


Diakoniutvalget med tirsdagssalong

I planene som Diakoniutvalget hadde lagt for vårsemesteret, inngikk også en månedlig "tirsdagssalong" i Kirkestuen. Også den har måttet svlyses nå. Men et videoopptak fra en kort "prøve- salong" var tilgjengelig lørdag 13. februar. Der kunne du høre vakker musikk, samtale og noen ord for dagen. Medvirkende: Madelene Berg (fiolin), Inger Elisabeth Solem (flygel), Grethe Robertsen og Margunn Sandal.


Hentetjeneste

Diakoniutvalget prøver så langt som mulig å stille med hentetjeneste dersom noen trenger skyss til diakoniutvalgets arrangementer eller til andre ting som skjer i menigheten. Om du trenger skyss, send en e-post til post.frogner.oslo@kirken.no og skriv SKYSS i emnefeltet, så prøver vi å stille med bil.


Frogner menighets diakonale stiftelse

Frognerhjemmet var til utgangen av 2018 Frogner menighets sykehjem og dagsenter. Det var eid av stiftelsen "Frogner menighets hjem", der menigheten gjennom statuttene hadde stor innflytelse. Da Frognerhjemmet ikke lenger var kvalifisert for en fortsatt driftsavtale med Oslo komirmune, ble det satt i gang et arbeid for å reorganisere stiftelsen med tanke på den nye situasjonen. For det første ble stiftelsen slått sammen med en annen stiftelse, "Frognerhjemmets Velferdsfond". For det andre fikk den sammenslåtte stiftelsen et nytt navn, "Frogner menighets diakonale stiftelse". Etter behandling både i de opprinnelige stiftelsesstyrene og i menighetsrådet, og flere runder med Stiftelsestilsynet, ble sammenslåingen med nye vedtekter og nytt navn godkjent av Stiftelsestilsynet 1. juli 2019. Stiftelsens nye formål er: "Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord." Utformingen av denne paragrafen skapte en del diskusjon. Skulle det stå "eldre i Frogner menighet" eller "eldre og andre i Frogner menighet"? I de avsluttende rundene ble tillegget "og andre" droppet for å få sammenslåingen godkjent. Les vedtaksbrevet fra Stiftelsestilsynet her.

Sommeren 2020 vedtok styret i "Frogner menighets diakonale stiftelse" å selge eiendommen Erling Skjalgssons gate 25 (det vil si Frognerhjemmet) til eiendomsutvikleren Backe Prosjekt AS for 170 millioner kroner. Oppgjør og overlevering skal finne sted i oktober 2020.

Forvaltningen av kapitalen tilligger stiftelsens styre på grunnlag av stiftelsens formålsparagraf. I 2020 består stiftelsens styre av:
 

Lars Gathe, leder

Mette Burkeland

Olav Dag Hauge

Harald Kringlebotn

Margunn Sandal (i egenskap av menighetens sokneprest)

Styret ble opprinnelig valgt av Frogner menighetsråd på møte 14.01.2019. I 2021 gikk Sissel Nilsen og Marianne Smith Magelie ut og ble erstattet av Mette Burkeland og Olav Dag Hauge. Funksjonstiden for styret er ifølge stiftelsesloven fire år.


Vedtekter for "Frogner menighets diakonale stiftelse"

§ 1

Stiftelsens navn er "Frogner menighets diakonale stiftelse".

Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen "Frogner menighets hjem" som ble omdannet ved styrevedtak 20. september 2018 og Frogner menighetsråds vedtak 8. oktober 2018, jf. styrevedtak
9. mai 2019 og Frogner menighetsråds vedtak 21. mai 2019. Samtidig ble stiftelsen "Frognerhjemmets Velferdsfond" opphevet og slått sammen med Frogner menighets diakonale stiftelse.

§ 2

Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er kr 2 200 000.

§ 4

Stiftelsen ledes av et styre på fra tre til fem medlemmer.

To til fire av styrets medlemmer velges av Frogner menighetsråd. Minst ett av de valgte medlemmene skal være medlem av Frogner menighetsråd.

Soknepresten i Frogner menighet er selvskreven medlem av styret. Styret velger selv sin leder.
 

§ 5

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Det hører under styret å beslutte utdeling av stiftelsens midler. Styret skal påse at stiftelsens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har for øvrig de oppgaver som følger av reglene i stiftelsesloven og vedtektene.

§ 6

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

§ 7

Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Styret skal innen utgangen av april hvert år ha fastsatt stiftelsens årsregnskap. Årsregnskapet fremlegges for Frogner menighetsråd til orientering.

Stiftelsen har revisjonsplikt etter revisorloven. Frogner menighetsråd velger stiftelsens revisor som skal være en statsautorisert revisor.

§ 8

Styret kan med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer endre vedtektene og for øvrig vedta omdanning etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Forslag om omdanning skal forelegges Frogner menighetsråd til uttalelse før styret treffer vedtak i saken. Styrets vedtak om omdanning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven §§ 48 annet ledd tredje punktum og 51.

Ved oppheving av stiftelsen skal stiftelsens gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål i Frogner menighet, jf. stiftelsesloven § 47 annet ledd.  

TIRSDAGSSALONGER

Tirsdagssalong er et hyggelig sted å møtes. Det blir servering, dagens tema, sang, utlodning, andakt og god tid til samtale rundt bordene. Om du trenger skyss, send en e-post til post.frogner.oslo@kirken.no, og skriv SKYSS i emnefeltet, så prøver vi å stille med bil.

Tirsdag 7. september kl. 17.00 i Kirkestuen

"Sanger vi er glade i" - vi synger gamle og nyere sanger. Inger Øvrebø Uberg (dirigent i Frogner kammerkor) og Håvard Ringsevjen, piano. Enkel servering, sang, utlodning og andakt.

Tirsdag 5. oktober kl. 17.00 i Kirkestuen

"Våre blomster" - Jon Erik Skjelstad, som driver blomsterbutikken Villvin og leverer blomster til kirken, deler sin kunnskap om blomster med oss. Suppe, sang, utlodning og andakt. Musikk ved Madelene Berg (fiolin) og Julie Ye (klaver).

Tirsdag 2. november kl. 17.00 i Kirkestuen

"Helgener og andre forbilder" ved Arne Sand, tidligere prost og prior i Ordo Crucis. Suppe, sang, utlodning og andakt. Musikk ved Hjørdis Helena Oftestad (sang) og Laila Tostrup Bråten (klaver).

Tirsdag 7. desember kl. 17.00 i Kirkestuen

"Våre juletradisjoner" ved Geir Thomas Risåsen, kunsthistoriker og konservator ved Norsk Folkemuseum. Suppe, sang, utlodning og andakt. Musikk ved Marina Kan Selvik.


Legatmidler

(Frogner menighets legat til diakonale formål)

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Merk konvolutten: LEGAT.

Forrige søknadsfrist: 10. juni 2021.
 

For søknadsskjema og spørsmål, ta kontakt med: Frogner menighet v/ Jens J. Lie, Bygdøy allé 36, Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo. Tlf. 23 62 90 62, e-post: jl936@kirken.no.

  

Søknader sendes til:

Frogner menighets legat
v/ daglig leder Jens J. Lie,
Postboks 3072 Elisenberg,
0207 Oslo.
Telefon: 41 72 02 32.

E-post:

jl936@kirken.no.


Diakoniutvalgets arrangementer våren 2021

  

Tirsdag 2. februar kl. 17.00:

AVLYST på grunn av korona-situasjonen

Tirsdagssalong i Kirkestuen

Underholdning og enkel servering.


Tirsdag 2. mars kl. 17.00:

AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Tirsdagssalong i Kirkestuen

Underholdning og enkel servering.


Tirsdag 13. april kl. 17.00:

AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Tirsdagssalong i Kirkestuen

Underholdning og enkel servering.


AVLYST på grunn av korona-situasjonen

Tirsdag 4. mai kl. 17.00:
Tirsdagssalong i Kirkestuen

Underholdning og enkel servering.


 AVLYST på grunn av korona-situasjonen

Tirsdag 8. juni kl. 17.00:
Tirsdagssalong i Kirkestuen

Underholdning og enkel servering.


Stiftelsen Frogner menighets legat

Frogner menighet har gjennom tidene mottatt gaver (testamentariske eller andre) der anvendelsen av midlene har vært knyttet til bestemte formål. I 2002 ble de fleste av disse legatene slått sammen til ett stort legat, som ble organisert som en stiftelse, Frogner menighets legat. Senere er noen andre legater med tilnærmet samme formål slått sammen med Frogner menighets legat, slik det framgår av vedtektene pr. 2016.  I 2020 består stiftelsens styre av:

 

Trond Arild Lidalen, leder
Per Bjørner Myrbostad
Sissel Nilsen
Grethe M. Robertsen
Margunn Sandal

Styret ble valgt av Frogner menighetsråd på møte 06.01.2020. Funksjonstiden er fire år.


Vedtekter for Stiftelsen Frogner menighets legat

§ 1

Frogner menighets legat er en selveiende privat stiftelse. Legatets formål er å bistå økonomisk til diakonale, vanskeligstilte og allmenrettede formål i Frogner menighet, herunder hvert år å avsette et beløp til menighetspleien.

 
Videre er formålet at Gamlebyen Menighet mottar et beløp hvert år begrenset oppad til kr.10.000.

 
Av stiftelseskapitalen skal avkastningen av 900.000 minus 5% gå til posjonsvise utdelinger til ensomme, ulykkelige og syke mennesker i Oslo. Stiftelsens styre kan overlate utdelingen av denne avkastningen til Kirkens Bymisjon eller annen tilsvarende institusjon.

 
Stiftelsen Frogner menighets legat er en stiftelse stiftet i 2002 og var en sammenslåing av flere stiftelser og pengegaver tilknyttet Frogner menighet.

 
l 2014 sammenslås ytterligere to stiftelser, stiftelsen Gro og Thoralf Webjørnsens legat og stiftelsen Christine Amalie Bjercke født Hesselbergs legat, med Frogner menighets legat. Begge stiftelser har tilnærmet de samme formål som Frogner menighets legat.

 
l 2015 sammenslås Tannlege Lorentz Gedde-Dahl og hustru Dagny Gedde-Dahls legat med Frogner menighets legat. Begge legater har tilnærmet samme formål.

§ 2

Legatets grunnkapital er på kr. 12.600.908 som anbringes i bank eller på tilsvarende måte. Grunnkapitalen kan ikke angripes. Legatets kapital tenkes økt ved bidrag fra privatpersoner, firmaer e.l. og ved avkastningen på kapitalen. Minst 5% av legatets samlede årlige avkastning skal tillegges grunnkapitalen..

§ 3

Legatet skal ledes av et styre fra 3-5 medlemmer. Styremedlemmene skal fortrinnsvis bestå av sognepresten i Frogner menighet, menighetsforvalteren i Frogner menighet, lederen i Frogner menighetsråd og to medlemmer som oppnevnes av Frogner
menighetsråd.
 
Styret velger i sin midte sin leder.
 
Oppnevnelsen gjelder for 4 år av gangen og skal søkes å sammenfalle med menighetsrådsperioden
 
For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer stemmer for forslaget.
 
Styrets leder sammen med to av de øvrige styremedlemmene forplikter stiftelsen med sin underskrift.
 
§ 4

Styret disponerer over stiftelsens midler. Det har overoppsyn med virksomheten i det hele, og kontrollerer at den drives i samsvar med formålet.
 
Midler fra stiftelsen deles ut etter søknad eller ved at styret seiv beslutter etter egen vurdering til hvem det skal gis bidrag til.

Styret kan også velge å annonsere at stiftelsen har midler til utdeling.
 
§ 5

Det skal føres regnskap som gir klar oversikt over stiftelsens drift og status.

Styret utarbeider årsmelding og regnskap.

Regnskapet skal hvert år sendes Brønnøysundregistrene.
 

 Regnskapsåret er fra l januar til 31 desember.
 
Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som utpekes av styret.
 
§ 6

Styret holder møte så ofte det er nødvendig, og innkalles av styreformannen. Over styreforhandlingene føres protokoll. Det skal likeledes holdes styremøte når to styremedlemmer krever det.

§ 7

Forandringer i vedtektene krever enstemmighet i styret
 
Vedtak om endring av vedtekter må godkjennes av Stiftelsestilsynet
 
Ved opphør av stiftelsens virksomhet skal den fremtidige disponering av legatets midler godkjennes av Stiftelsestilsynet
 
§ 8

Legatet skal registreres i Enhets/Foretaksregisteret.


Kirkekaffen på søndager

Bli med og gjør noe for det diakonale arbeidet! I denne omgangen gjelder det kirkekaffen på søndager. Det er alltid en hyggelig og riktig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå. Ringen blir på en måte sluttet. For mange betyr kirkekaffen ekstra mye, idet man føler seg ensom og vil gjerne veksle noen ord over en kopp kaffe i Kirkestuen før man går hjem. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere.

Ta kontakt med daglig leder Jens Jørgen Lie, tlf. 23 62 90 62.