Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2004/05

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

 

1. søndag i advent - 28. november
26 Nå tenner vi det første lys
487 Ingen er så trygg i fare
010 Det finnes en dyrebar rose
01 Gå, Sion, din konge i møte
15 Våkn opp, du som sover
12 Rydd vei for Herrens komme

 

2. søndag i advent - 5. desember
26 Nå tenner vi det første lys
943 Måne og sol
45 Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-4)
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
45 Mitt hjerte alltid vanker (vers 5-8)

 

3. søndag i advent - 12. desember
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-3)
613 Å, la din Ånd nå med oss være
05 Et lidet Barn saa lystelig
362 Ja, du er konge, Jesus Krist
651 Du ber oss til ditt alterbord
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 1-3 og 6)

 

4. søndag i advent - 19. desember
02 Tenn lys! Et lys skal brenne
354 Milde Jesus, dine hender
3 Å kom, å kom, Immanuel
518 Din rikssak, Jesus, være skal
12 Rydd vei for Herrens komme
52 Det kimer nå til julefest

 

Til toppen
 
Julaften (kl. 14 og 16) - 24. desember
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
54 Glade jul, hellige jul!
50 Høyr kor englar syng frå sky
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

 

Juledag - 25. desember
57 Kim, alle klokker
31 Jeg synger julekvad
49 Å, kom nå med lovsang
47 En frelser er oss født i dag
38 Det hev ei rose sprunge
45 Mitt hjerte alltid vanker
50 Høyr kor englar syng frå sky

 

2. juledag - 26. desember
05 Et lidet barn saa lystelig
64 En krybbe var vuggen
80 Du Ord frå alle æver
08 Ved krubba di, der vil eg stå
39 Hjerte, løft din gledes vinger (v. 1-3)
56 Deilig er jorden

 

Nyttårsdag  - 1. januar
354 Milde Jesus, dine hender
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
306 Gud som har oss alle kjær
423 Jesus, det eneste
0161 Å Gud, hør vår bønn
64 En krybbe var vuggen
319 Min hyrding er vår Herre Gud

 

Kristi åpenbaringsdag - 2. januar
I Bygdøy kirke - som markering av at Frogner prestegjeld fra 1.1.2005 omfatter både Frogner og Bygdøy menigheter (sokn). Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
49 Å, kom nå med lovsang
42 Her kommer Jesus, dine små
98 Kristus er verdens lys
537 Guds kirkes grunnvoll ene
93 Deilig er den himmel blå
80 Du Ord frå alle æver
514 Reis deg, Guds menighet!

 

Til toppen

 

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag  - 9. januar
295 Vår Gud han er så fast en borg
97 Jesus från Nasaret går här fram
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
0106 Vi er et folk på vandring
650 Jesus, livets sol og glede
596 I dine hender, Fader blid

 

Vingårdssøndag  - 16. januar
633 Som korn fra vide åkrer
618 Fylt av glede over livets under
717 Herre, jeg vil gjerne takke
686 Herre, du kalte disipler
514 Reis deg, Guds menighet!
0102 La din vingård bære frukt
684 Høstens Herre, når du sender

 

Såmannssøndag  - 23. januar
552 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
562 Guds namn vere lova for livsens ord
567 Som spede barnet drikk si mjølk
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
146 Såkorn som dør i jorden
80 Du Ord frå alle æver
   
Dåpsgudstjeneste 23. jan. kl. 13
354 Milde Jesus, dine hender
487 Ingen er så trygg i fare
479 Deg å få skode er sæla å nå

 

Kristi forklarelsesdag  - 30. januar
0134 Sov sødt, barn lille! Lig rolig og stille!
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
292 Store Gud, vi lover deg
103 I dager og år skal vi vente
99 Herligste Jesus, alle herrers Herre
479 Deg å få skode er sæla å nå

 

Fastelavnssøndag  - 6. februar
487 Ingen er så trygg i fare
669 Kjærlighet fra Gud
331 Kom, kom og hør
0161 Å Gud, hør vår bønn (Taizé-litaniet)
652 Vårt sinn er fylt med glede
416 Alltid freidig

 

Til toppen

 

1. søndag i faste - 13. februar
128 Se, vi går opp til Jerusalem
494 Å, for djup i Jesu kjærleik
091 Takk at du tok mine byrder
038 Havets dyp og fjellets tyngde
951 Kyrie eleison (Litaniet)
657 Vi bærer mange med oss
651 Du ber oss til ditt alterbord
757 Å, Gud vårt vern i farne år

 

2. søndag i faste - 20. februar
109 Jesus, lyft ditt ljose merke
487 Ingen er så trygg i fare
108 Ingen vinner frem til den evige ro
113 Du er Guds Sønn, den sterke!
951 Kyrie eleison (Litaniet)
657 Vi bærer mange med oss
128 Se, vi går opp til Jerusalem

 

3. søndag i faste - 27. februar
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
487 Ingen er så trygg i fare, v.1-3
545 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
476 Vær sterk. min sjel, i denne tid
951 Kyrie eleison (Litaniet)
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste

 

4. søndag i faste - 6. mars
512 Nå lovsyng Herrens navn
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
450 Be for oss, o Krist
047 Det er makt i de foldede hender
951 Kyrie eleison (Litaniet)
319 Min hyrding er vår Herre Gud
0114 Dine løfter er mange

 

Maria budskapsdag - 13. mars
119 Vi synger med Maria
943 Måne og sol
354 Milde Jesus, dine hender
71 Vi ser deg, Herre Jesus
634 Lat kvar jordisk skapning teia
118 Alle kilder bryter frem i glede

 

Til toppen

 

Palmesøndag - 20. mars
301 Lovsyng vår Herre
135 Jesus, store seiervinner
146 Såkorn som dør i jorden
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
951 Kyrie eleison (Litaniet)
650 Jesus, livets sol og glede
0252 Laudate Dominum
97 Jesus från Nasaret går här fram

 

Skjærtorsdag - 24. mars
128 Se, vi går opp til Jerusalem
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
146 Såkorn som dør i jorden
951 Kyrie eleison (Litaniet)
138 Til Lammets måltid får vi gå
814 O bli hos meg! Nå er det aftentid,

 

Langfredag  - 25. mars
133 Han gikk den tunge veien
150 O hode, høyt forhånet
157 Når krossen underfull eg ser
951 Kyrie eleison (Litaniet)
161 Hill deg, Frelser og forsoner!

 

Påskedag - 27. mars
182 Krist stod opp av døde
263 Alene Gud i himmerik, v. 2-4
184 Påskemorgen slukker sorgen
179 Jesus lever, graven brast!
177 Han er oppstanden, store bud!
172 Som den gylne sol frembryter, v. 1-2
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære
189 Å salige stund uten like

 

2. påskedag (28. mars):
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.

 

Til toppen

 

1. søndag etter påske  - 3. april
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
040a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
175 Åpen ligger graven!
642 Når vi deler det brød som du oss gir
171 Guds kyrkje, syng kring vide jord

 

2. søndag etter påske  - 10. april
182 Krist stod opp av døde
941 Herre Jesus, du er vår fred
337 Herre Jesus, gode hyrde
319 Min hyrding er vår Herre Gud
884 Du alene har navnet Herre
195 Livet vant, dets navn er Jesus
494 Å, for djup i Jesu kjærleik

 

3. søndag etter påske  - 17. april
479 Deg å få skode er sæla å nå
618 Fylt av glede over livets under
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
189 Å salige stund uten like
172 Som den gylne sol frembryter
187 Deg være ære

 

4. søndag etter påske  - 24. april
570 Syng for Herren, hele verden!
487 Ingen er så trygg i fare
272 Hellig, hellig, hellig!
217 Ånd over ånder, kom ned fra det høye
346 Han tek ikkje glansen av livet
514 Reis deg, Guds menighet!

 

5. søndag etter påske  - 1. mai
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
047 Det er makt i de foldede hender
698 Å leva, det er å elska
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
657 Vi bærer mange med oss
416 Alltid freidig når du går

 

Til toppen

 

Kristi himmelfartsdag - 5. mai
276 Lovsong skal all heimen kveda
941 Herre Jesus, du er vår fred
200 Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå
199 Om salighet og glede
067 Kristus er vår forløysar
952 Vi ber om velsignelse
430 Kristus, konge, du regjerer
202 Lov Jesu namn og herredom

Forts. neste spalte

 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-12. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 13. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:

28/11-2004, 5/12, 12/12, 19/12, 24/12, 25/12, 26/12, 1/1-2005, 2/1, 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 24/3, 25/3, 27/3, 28/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 5/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11

 

 

6. søndag etter påske - 8. mai kl. 11
763 Den blomstertid nå kommer
396 Jeg råde vil alle i ungdommens dager
415 Du Far og Herre, du som rår
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v.1,6-7)
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
737 Ja, vi elsker dette landet

 

6. søndag etter påske - 8. mai kl. 12.30 (dåpsgudstjeneste)
765 No livnar det i lundar (v. 1-2, 11-12)
354 Milde Jesus, dine hender
416 Alltid freidig når du går

 

Pinsedag - 15. mai
219 Den signede dag, som vi nu ser, v. 1-3
221 Apostlene satt i Jerusalem
223 Kjærlighet er lysets kilde
952 Vi ber om velsignelse
222 I all sin glans nu stråler solen
219 Den signede dag, som vi nu ser, v. 4-7

 

Treenighetssøndag - 22. mai
272 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
551 Herre, din apostelskare
213 Kom, sannhets Ånd og vitne giv
351 Alltid vil jeg glad bekjenne
537 Guds kirkes grunnvoll ene
231 Vi fryder oss av hjertens grunn

 

2. søndag etter pinse - 29. mai
740 Fagert er landet du oss gav (v. 1, 4, 5)
618 Fylt av glede over livets under
715 Himmelske Far, du har skapt oss
710 Vi rekker våre hender frem
0161 Å Gud, hør vår bønn
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

Til toppen

 

3. søndag etter pinse - 5. juni
570 Syng for Herren, hele verden!
941 Herre Jesus, du er vår fred
0111 Vinden kjenner ingen grenser
430 Kristus, konge, du regjerer
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
234 Jesus, du har bragt Guds rike

 

4. søndag etter pinse - 12. juni
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
843 Eg veit i himmerik ei borg (v. 1-3)
549 Guds ord, det er vårt arvegods
737 Ja, vi elsker dette landet
740 Fagert er landet du oss gav (v. 1, 4-5)
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1, 6-7)

 

5. søndag etter pinse - 19. juni
301 Lovsyng vår Herre
725 Jeg folder mine hender små
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
657 Vi bærer mange med oss
013 Lovsangen toner og jorden får høre

 

6. søndag etter pinse (Aposteldagen) - 26. juni
613 Å, la din Ånd nå med oss være
537 Guds kirkes grunnvoll ene
601 Jesus, styr du mine tanker
715 Himmelske Far, du har skapt oss
952 Vi ber om velsignelse
234 Jesus, du har bragt Guds rike
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

7. søndag etter pinse - 3. juli
777 I østen stiger solen opp
716 Gud, du er rik!
711 Du viste oss veien til livet
405 Slik som eg var
658 Vårt alterbord er dekket
415 Du Far og Herre, du som rår

 

Til toppen

 

8. søndag etter pinse - 10. juli
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
354 Milde Jesus, dine hender
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
567 Som spede barnet drikk si mjølk
292 Store Gud, vi lover deg
650 Jesus, livets sol og glede
740 Fagert er landet du oss gav

 

9. søndag etter pinse - 17. juli
415 Du Far og Herre, du som rår
612 Kristus kom med vann og blod

108

Ingen vinner frem til den evige ro
689 Kirken den er et gammelt hus
312 Lær meg å kjenne dine veie
952 Vi ber om velsignelse
634 Lat kvar jordisk skapning teia
479 Deg å få skode er sæla å nå

 

10. søndag etter pinse - 24. juli
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
093 Det skjer et under i verden
557 Visdomsbøkers ord
718 Kjære Gud, når eg bed
568 En såmann går på marken ut.
719 Brød for verden lot du vokse
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor.

 

11. søndag etter pinse - 31. juli
041 Himlen blåner for vårt øye
943 Måne og sol
415 Du Far og Herre, du som rår
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
061 Forunderleg, eit vrak som meg
585 Gud er her til stede!
607 Fred til bot for bittert savn

 

12. søndag etter pinse - 7. august
0268 Eg har høyrt om ein stad i det høge
487 Ingen er så trygg i fare
084 Styr du min vandring, Frelser så kjær
0116 Du åpner døren for ditt rikes komme!
0161 Å Gud, hør vår bønn
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
863 Ja, engang mine øyne skal

 

13. søndag etter pinse - 14. august
570 Syng for Herren, hele verden!
309 Jag kan icke räkna dem alla
580 O Gud, på nåde rik og stor
281 Takk, gode Gud, for alle ting
365 Å hvilken ære, for tanken altfor stor
319 Min hyrding er vår Herre Gud
308 Alt står i Guds faderhånd

 

Til toppen

 

14. søndag etter pinse - 21. august
618 Fylt av glede over livets under
0114 Dine løfter er mange
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
657 Vi bærer mange med oss
0121 Pris være Gud

 

15. søndag etter pinse - 28. august
782 Når dagen atter sender sitt lysvell
312 Lær meg å kjenne dine veie
377 Kven kan seia ut den glede
091 Takk at du tok mine byrder
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
299 Nå la oss takke Gud

 

16. søndag etter pinse - 4. september
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
479 Deg å få skode er sæla å nå
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

17. søndag etter pinse - 11. september
552 Dype, stille, sterke, milde
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
146 Såkorn som dør i jorden
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

18. søndag etter pinse - 18. september
272 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
669 Kjærlighet fra Gud springer like ut
223 Kjærlighet er lysets kilde
739 Gud signe vårt dyre fedreland

 

19. søndag etter pinse - 25. september
943 Måne og sol
725 Jeg folder mine hender små
0161 Å Gud, hør vår bønn
354 Milde Jesus, dine hender
871 La oss vandre i lyset

 

Til toppen

 

20. søndag etter pinse - 2. oktober
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
314 Løftene kan ikke svikte
336 Å, kor djup er Herrens nåde
330 Guds Sønn har gjort meg fri (v. 1-3)
658 Vårt alterbord er dekket
091 Takk at du tok mine byrder

 

21. søndag etter pinse - 9. oktober
301 Lovsyng vår Herre (v. 1-3)
618 Fylt av glede over livets under
698 Å leva, det er å elska
669 Kjærlighet fra Gud
651 Du ber oss til ditt alterbord
301 Lovsyng vår Herre (v. 4-5)

 

22. søndag etter pinse - 16. okt. kl. 11.00
274 Himlens konge vil vi prise
884 Du alene har navnet Herre
234 Jesus, du har bragt Guds rike
094 Du som favner alle slekter
0161 Å Gud, hør vår bønn
634 Lat kvar jordisk skapning teia
505 Jesus skal rå så vidt som sol

 

22. søndag etter pinse - 16. okt. kl. 12.30
301 Lovsyng vår Herre
487 Ingen er så trygg i fare
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

23. søndag etter pinse - 23. oktober
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
494 Å, for djup i Jesu kjærleik
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

 

Bots- og bededag - 30. oktober
456 Eg ropar høgt or djupet
239 Når i vår største nød vi ser
624 Dyp av nåde - er hos deg
951 Kyrie eleison (Litaniet)
631 Om du av synd og skam er sprengd
383 Jesus, lær du meg å bede

 

Til toppen

 

Allehelgensdag - 6. november
844 I himmelen, i himmelen (vers 1-3 og 8)
863 Ja, engang mine øyne skal
849 Når mitt øye, trett av møye
247 Hen over jord et pilgrimstog
0161 Å Gud, hør vår bønn
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
0149 Jerusalem, Jerusalem

 

26. søndag etter pinse - 13. november
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
618 Fylt av glede over livets under
710 Vi rekker våre hender frem
601 Jesus, styr du mine tanker
259 Herre, når din time kommer
0106 Vi er et folk på vandring
535 Vidunderligst av alt på jord
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer

 

Siste søndag i kirkeåret - 20. november
272 Hellig, hellig, hellig!
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer
308 Alt står i Guds faderhånd
844 I himmelen, i himmelen
494 Å, for djup i Jesu kjærleik

 

Til toppen