Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Salmer tidligere år:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Nåvær.  kirkeår

Liturgien
 
Kor i gudstj
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2014/15 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".


1. søndag i adventstiden - 30. november 2014
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
19 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
36 Her kommer dine arme små
9 Rydd vei for Herrens komme
7 Opp, gledest alle, gledest no
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

2. søndag i adventstiden - 7. desember 2014
11 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 1-3)
19 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
586 Fylt av glede over livets under
731 Jeg folder mine hender små
508 I den stille, klare morgen
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
608 Når vi deler det brød som du oss gir
11 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 4-6)

3. søndag i adventstiden - 14. desember 2014
15 Kom, konge, kom i morgenglans
25 Tenn lys! (vers 1-3)
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
378 Da Jesus satte sjelen fri
342 Amazing grace! / Å nåde underfull og stor
56 En krybbe var vuggen
14 Gå, Sion, din konge i møte

4. søndag i adventstiden - 21. desember 2014
440 Kom, kom og hør et gledens ord
19 Nå tenner vi det første lys (vers 1-4)
593 Her e det et lite barn som kommer
637 Fredens Gud, la det regne, regne med fred ifra deg
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
130 Alle kilder bryter frem i glede
602 Lat kvar jordisk skapning teia
33 Det hev ei rose sprunge

Julaften - 24. desember 2014 kl. 14.00
47 Glade jul, hellige jul!
51 Jeg er så glad hver julekveld
63 Det lyser i stille grender
40 Å, kom nå med lovsang
27 Et barn er født i Betlehem
48 Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2014 kl. 16.00
47 Glade jul, hellige jul!
36 Her kommer dine arme små
27 Et barn er født i Betlehem
40 Å, kom nå med lovsang
51 Jeg er så glad hver julekveld
48 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember 2014
49 Kim, alle klokker
28 Jeg synger julekvad
55 Midt i hårdest vinter skjedde det en gang
54 No koma Guds englar med helsing i sky (v. 1)
40 Å, kom nå med lovsang
38 Mitt hjerte alltid vanker
39 Høyr kor englar syng frå sky

2. juledag / Stefanusdag - 26. desember 2014
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
56 En krybbe var vuggen
72 Vem har tänt den stjärnan
77 Du Ord frå alle æver
33 Det hev ei rose sprunge
48 Deilig er jorden

Romjulssøndag - 28. desember 2014

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.


Nyttårsdag - 1. januar 2015
39 Høyr kor englar syng frå sky
30 Et lite barn så lystelig
86 Navnet Jesus blekner aldri
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
33 Det hev ei rose sprunge
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag - 4. januar 2015
90 Deilig er den himmel blå
36 Her kommer dine arme små
56 En krybbe var vuggen som ventet ham her
72 Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?
419 Med Jesus vil eg fara
48 Deilig er jorden

2. søndag i åpenbaringstiden - 11. januar 2015
527 Kristne, la oss søke sammen
917 Hos deg er livets kilde
584 Det strøymer ei livselv av lukke
99 Jesus från Nasaret går här fram
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
682 Jesus skal rå så vidt som sol

3. søndag i åpenbaringstiden - 18. januar 2015
440 Kom, kom og hør et gledens ord
579 Kristus kom med vann og blod
99 Jesus från Nasaret går här fram
371 Om alle mine lemmer
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
695 Rop det ut med hjertets jubel

4. søndag i åpenbaringstiden - 25. januar 2015
528 Lovsyng Herren! Han er nær!
593 Her e det et lite barn som kommer
434 Det er navnet ditt jeg roper
608 Når vi deler det brød som du oss gir
482 Deg å få skode er sæla å nå

mannssøndag - 1. februar 2015
309 Lovsyng vår Herre
488 Ingen er så trygg i fare
416 Du Far og Herre, du som rår
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
284 O store Gud, når jeg i undring aner
162 Såkorn som dør i jorden
415 Alltid freidig når du går

Kristi forklarelsesdag - 8. februar 2015
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
582 Milde Jesus, dine hender
281 Hellig, hellig, hellig! (vers 1-2)
281 Hellig, hellig, hellig! (vers 3-4)
899 Jeg tror på jordens forvandling
602 Lat kvar jordisk skapning teia
482 Deg å få skode er sæla å nå

Fastelavnssøndag - 15. februar 2015
591 Det skjer et under i verden
356 Det enda som bär, när allting annat vacklar
205 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
703 Å, for djup i Jesu kjærleik!
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Askeonsdag - 18. februar 2015
117 Se, vi går opp til Jerusalem
113 Ingen vinner frem til den evige ro
383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
980 Kyrie eleison (Litaniet)
941 I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.

1. søndag i fastetiden - 22. februar 2015
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre
113 Ingen vinner frem til den evige ro
117 Se, vi går opp til Jerusalem
120 Du er Guds Sønn, den sterke!
980 Kyrie eleison (Litaniet)
615 Vi bærer mange med oss
108 Vår Gud han er så fast en borg

2. søndag i fastetiden - 1. mars 2015
801 Nå er det morgen, tåkene letter-
488 Ingen er så trygg i fare
345 Å, kor djup er Herrens nåde
342 Amazing grace!
980 Kyrie eleison (Litaniet)
360 Jesus, du har brakt Guds rike
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn

3. søndag i fastetiden - 8. mars 2015
786 Jeg er trygg hos deg. Jeg får be til deg.
582 Milde Jesus, dine hender
785 Jeg vil gjerne ha en venn
240 Måne og sol, skyer og vind
731 Jeg folder mine hender små

4. søndag i fastetiden - 15. mars 2015
173 Hill deg, Frelser og forsoner!
591 Det skjer et under i verden
963 Min sjel, lov Herren
345 Å, kor djup er Herrens nåde
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
980 Kyrie eleison (Litaniet)
611 Du ber oss til ditt alterbord
354 O Jesus, du som fyller alt i alle

Maria budskapsdag  - 22. mars 2015
130 Alle kilder bryter frem i glede
963 Min sjel, lov Herren
103 Det finnes en dyrebar rose
740 Eit lite barn voks opp til mann
608 Når vi deler det brød som du oss gir
131 Vi synger med Maria

Palmesøndag  - 29. mars 2015
149 Hosianna! Syng for Jesus
586 Fylt av glede over livets under
237 O Gud, på nåde rik og stor
233 Kjærlighet er lysets kilde
980 Kyrie eleison (Litaniet)
162 Såkorn som dør i jorden
339 Skriv deg Jesus, på mitt hjerte

Skjærtorsdag  - 2. april 2015
153 Til Lammets måltid får vi gå
162 Såkorn som dør i jorden
154 Sion, pris din saliggjører
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
980 Kyrie eleison (Litaniet)
205 Kornet har sin vila djupt i frusen jord

Langfredag  - 3. april 2015
117 Se vi går opp til Jerusalem
166 O hode, høyt forhånet (vers 1-4)
166 O hode, høyt forhånet (vers 5-7)
172 Were you there when they crucified my Lord?
980 Kyrie eleison (Litaniet)
381 Takk at du tok mine byrder

Påskedag  - 5. april 2015
196 Påskemorgen slukker sorgen
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
195 Krist stod opp av døde
194 Jesus lever, graven brast!
193 Han er oppstanden, store bud!
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!
207 Livet vant, dets navn er Jesus.
199 Å salige stund uten like

2. påskedag  - 6. april 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Fagerborg kirke.

2. søndag i påsketiden  - 12. april 2015
206 Dine hender er fulle av blomster
240 Måne og sol, skyer og vind
593 Her e det et lite barn som kommer
786 Jeg er trygg hos deg. Jeg får be til deg.
328 The Lord's my Shepherd (eng. orig.versjon)
731 Jeg folder mine hender små
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

3. søndag i påsketiden  - 19. april 2015
844 No livnar det i lundar
582 Milde Jesus, dine hender
344 O Jesus, åpne du mitt øye
643 Du som veien er og livet
207 Livet vant, dets navn er Jesus
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i påsketiden  - 26. april 2015
195 Krist stod opp av døde
589 Sov, du lille, sov nå godt
86 Navnet Jesus blekner aldri
569 Guds ord, det er vårt arvegods
666 Å leva, det er å elska
529 Vidunderligst av alt på jord
229 Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)

Fortsettes i neste spalte.
 

 

Forts. fra første spalte
5. søndag i påsketiden  - 3. mai 2015
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
591 Det skjer et under i verden
917 Hos deg er livets kilde
162 Såkorn som dør i jorden
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
601 Som korn fra vide åkrer
691 Din rikssak, Jesus, være skal

6. søndag i påsketiden  - 10. mai 2015
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
700 Vinden kjenner ingen grenser
563 Når jord og himmel møtes her
738 Noen må våke i verdens natt
612 Vårt sinn er fylt med glede
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

Kristi himmelfartsdag  - 14. mai 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

Søndag før pinse  - 17. mai 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.

Pinsedag - 24. mai 2015
229 Den signede dag, som vi nu ser (vers 1-3)
240 Måne og sol, skyer og vind
801 Nå er det morgen
841 Den blomstertid nå kommer
228 O lue fra Guds kjærlighet
233 Kjærlighet er lysets kilde
232 I all sin glans nu stråler solen
229 Den signede dag, som vi nu ser (vers 4-7)

2. pinsedag - 25. mai 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.

Treenighetssøndag - 31. mai 2015
845 Så grønn en drakt
488 Ingen er så trygg i fare
299 Store Gud vi lover deg, land og hav og atmosfære
786 Jeg er trygg hos deg
360 Jesus, du har brakt Guds rike
532 Guds kirkes grunnvoll ene

2. søndag i treenighetstiden - 7. juni 2015
801 Nå er det morgen, tåkene letter
589 Sov, du lille, sov nå godt
281 Hellig, hellig, hellig!
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
605 Opp, jublende sang!
77 Du Ord frå alle æver

3. søndag i treenighetstiden - 14. juni 2015
841 Den blomstertid nå kommer
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd
527 Kristne, la oss søke sammen
434 Det er navnet ditt jeg roper
612 Vårt sinn er fylt med glede
222 Kristus, konge, du regjerer

4. søndag i treenighetstiden - 21. juni 2015
282 Himlens konge vil vi prise
582 Milde Jesus, dine hender
349 Du som freden meg forkynner
416 Du Far og Herre, du som rår
618 Vi er et folk på vandring
840 I denne fagre sumarstid

5. søndag i treenighetstiden  - 28. juni 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

6. søndag i treenighetstiden - 5. juli 2015
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
579 Kristus kom med vann og blod
409 I dine hender, Fader blid
434 Det er navnet ditt jeg roper
608 Når vi deler det brød som du oss gir
715 Gud, du er rik!

7. søndag i treenighetstiden  - 12. juli 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

8. søndag i treenighetstiden - 19. juli 2015
840 I denne fagre sumarstid
416 Du Far og Herre, du som rår
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
678 Vi rekker våre hender frem
611 Du ber oss til ditt alterbord
409 I dine hender, Fader blid

9. søndag i treenighetstiden  - 26. juli 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

10. søndag i treenighetstiden - 2. august 2015
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
349 Du som freden meg forkynner
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
264 I tro under himmelens skyer
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn

11. søndag i treenighetstiden - 9. august 2015
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.
801 Morning has broken
586 Fylt av glede over livets under
99 Jesus från Nasaret går här fram
651 Kjærlighet fra Gud springer like ut
610 Du opnar, vår evige Fader
320 Ærens konge, nådens Herre

12. søndag i treenighetstiden - 16. august 2015
801 Nå er det morgen
589 Sov, du lille, sov nå godt
569 Guds ord, det er vårt arvegods
312 Til himlene rekker, din miskunnhet, Gud
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
320 Ærens konge, nådens Herre

13. søndag i treenighetstiden - 23. august 2015
527 Kristne, la oss søke sammen
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
411 Jesus, styr du mine tanker
528 Lovsyng Herren! Han er nær!
424 Eg har ei teneste stor for Gud
608 Når vi deler det brød som du oss gir
482 Deg å få skode er sæla å nå

14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag - 30. august 2015
320 Ærens konge, nådens Herre
589 Sov, du lille, sov nå godt
712 Himmelske Far, du har skapt oss
471 Nærmere deg, min Gud
678 Vi rekker våre hender frem
222 Kristus, konge, du regjerer

15. søndag i treenighetstiden - 6. september 2015 kl. 11.00
547 Syng for Herren, hele verden!
590 En stor og mektig gave
287 Du er hellig. Du er hel.
666 Å leva, det er å elska
409 I dine hender, Fader blid
608 Når vi deler det brød som du oss gir
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
   
15. søndag i treenighetstiden - 6. september 2015 kl. 12.30 i kapellet (dåpsgudstjeneste konfirmanter)
415 Alltid freidig når du går

16. søndag i treenighetstiden - 13. september 2015
530 Kirken den er et gammelt hus
240 Måne og sol, skyer og vind
470 Nobody knows the trouble I've seen
528 Lovsyng Herren! Han er nær!
738 Noen må våke i verdens natt
532 Guds kirkes grunnvoll ene
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

17. søndag i treenighetstiden - 20. september 2015
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
440 Kom, kom og hør et gledens ord
197 Deg være ære, Herre, over dødens makt!
320 Ærens konge, nådens Herre

18. søndag i treenighetstiden - 27. september 2015
281 Hellig, hellig, hellig!
579 Kristus kom med vann og blod
384 Syng lovsang, hele jorden / Laudate, omnes gentes
440 Kom, kom og hør et gledens ord
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
612 Vårt sinn er fylt med glede
534 I Krist er ikkje aust og vest

19. søndag i treenighetstiden - 4. oktober 2015
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
586 Fylt av glede over livets under
570 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
666 Å leva, det er å elska
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
415 Alltid freidig når du går

20. søndag i treenighetstiden - 11. oktober 2015 (fellessanger - i tillegg til dem som synges av barnehagebarna)
787 Alt det minste som Gud skapte
240 Måne og sol, skyer og vind
766 Herre, din jord bærer mat nok for alle
731 Jeg folder mine hender små
431 La oss vandre i lyset

21. søndag i treenighetstiden - 18. oktober 2015
296 Himlen blåner for vårt øye
488 Ingen er så trygg i fare
717 Kjære Gud, når eg bed
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
611 Du ber oss til ditt alterbord
715 Gud, du er rik!

Bots- og bønnedag - 25. oktober 2015
631 Det er makt i de foldede hender
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
980.1 Kyrie eleison (Litaniet)
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
342 Amazing grace! / Å nåde underfull

Allehelgensdag - 1. november 2015
281 Hellig, hellig, hellig!
268b For alle helgner som til døden tro
832 Jeg synger meg en blå, blå salme
883a I himmelen, i himmelen
895 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt

24. søndag i treenighetstiden - 8. november 2015
799 Syng i stille morgonstunder
591 Det skjer et under i verden
103 Det finnes en dyrebar rose
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
620 Hellige mysterium!
890 Å, hvor salig å få vandre

25. søndag i treenighetstiden - 15. november 2015
482 Deg å få skode er sæla å nå
582 Milde Jesus
483 Ha ingen uro, ingen bekymring
461 Tårnhøye bølger går
615 Vi bærer mange med oss
628 Du evig sterke Gud og Far

 

Domssøndag / Kristi kongedag - 22. november 2015
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
- Gud Fader, tak i nåde
(nr. 664 i Landstads reviderte salmebok)
703 Å, for djup i Jesu kjærleik!
738 Noen må våke i verdens natt
510 Herre, når din time kommer
222 Kristus, konge, du regjerer