Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2009/10

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

1. søndag i advent - 29. november 2009
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
487 Ingen er så trygg i fare
12 Rydd vei for Herrens komme
3 Å kom, å kom, Immanuel
650 Jesus, livets sol og glede
415 Du Far og Herre, du som rår

2. søndag i advent - 6. desember 2009
19 Kom, konge, kom i morgenglans
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 1-3)
416 Alltid freidig når du går
45 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
23 Mens frost og vintermørke rår
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 4-6)

3. søndag i advent - 13. desember 2009
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
618 Fylt av glede over livets under
378 Da Jesus satte sjelen fri
733 Noen må våke i verdens natt
12 Rydd for vei for Herrens komme
402 Opna hjartans dør vidare enn før
537 Guds kirkes grunnvoll ene

4. søndag i advent - 20. desember 2009
253 Sions vekter hever røsten
26 Nå tenner vi det første lys
613 Å, la din ånd nå med oss være
13 Blomstre som en rosengård
3 Å kom, å kom, Immanuel
259 Herre, når din time kommer
650 Jesus, livets sol og glede
51 Å du heilage

Julaften - 24. desember 2009 - kl. 14
54 Glade jul, hellige jul!
29 Et barn er født i Betlehem
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2009 - kl. 16
54 Glade jul, hellige jul!
50 Høyr kor englar syng frå sky
29 Et barn er født i Betlehem
49 Å, kom nå med lovsang
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember 2009
57 Kim, alle klokker
54 Glade jul, hellige jul!
49 Å, kom nå med lovsang
47 En frelser er oss født i dag
45 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
50 Høyr kor englar syng frå sky
56 Deilig er jorden

2. juledag - 26. desember 2009
38 Det hev ei rose sprunge
618 Fylt av glede over livets under
275 Gjev meg, Gud, eit salmemæle
75 Korset vil jeg aldri svike
39 Hjerte, løft din gledes vinger!
31 Jeg synger julekvad
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Nyttårsdag - 1. januar 2010
70 Det lyser i stille grender
480 Jesus, Jesus, ham alene
86 Navnet Jesus blekner aldri
479 Deg å få skode er sæla å nå
658 Vårt alterbord er dekket
80 Du Ord frå alle æver

Kristi åpenbaringsdag - 3. januar 2010
72 Bryt ut i sang!
487 Ingen er så trygg i fare
93 Deilig er den himmel blå
64 En krybbe var vuggen
634 Lat kvar jordisk skapning teia
505 Jesus skal rå så vidt som sol femner vår jord

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 10. januar 2010
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
093 Det skjer et under i verden
297 Min sjel, min sjel, lov Herren
93 Deilig er den himmel blå
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
479 Deg å få skode er sæla å nå

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 17. januar 2010
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
354 Milde Jesus, dine hender
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
642 Når vi deler det brød som du oss gir
98 Kristus er verdens lys

Vingårdssøndagen - 24. januar 2010
716 Gud, du er rik!
093 Det skjer et under i verden
0261 Jesus, det eneste
715 Himmelske Far, du har skapt oss
710 Vi rekker våre hender frem
537 Guds kirkes grunnvoll ene

Såmannssøndagen - 31. januar 2010
570 Syng for Herren, hele verden!
487 Ingen er så trygg i fare
146 Såkorn som dør i jorden
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
283 Opp, alle ting som Gud har gjort
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Kristi forklarelsesdag - 7. februar 2010
863 Ja, engang mine øyne skal
613 Å, la din Ånd nå med oss være
99 Herligste Jesus, alle herrers Herre
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
663 Du som veien er og livet
858 Å, hvor salig å få vandre

Fastelavnssøndag - 14. februar 2010
- Nå bryter solen fram bak en sky
354 Milde Jesus, dine hender
336 Å, kor djup er Herrens nåde
389 Vær meg nær, å Gud
611 Vi syng med takk og glede

1. søndag i faste - 21. februar 2010
128 Se, vi går opp til Jerusalem
613 Å, la din Ånd nå med oss være
108 Ingen vinner frem til den evige ro
444 Hos Gud er evig glede
415 Du Far og Herre, du som rår
951 Kyrie eleison (Litaniet)
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor

2. søndag i faste - 28. februar 2010
537 Guds kirkes grunnvoll ene
612 Kristus kom med vann og blod
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
951 Kyrie eleison (Litaniet)
657 Vi bærer mange med oss
863 Ja, engang mine øyne skal

3. søndag i faste - 7. mars 2010
528 Mektigste Kriste, menighetens Herre
295 Vår Gud han er så fast en borg
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
97 Jesus från Nasaret går här fram
951 Kyrie eleison (Litaniet)
634 Lat kvar jordisk skapning teia
596 I dine hender, Fader blid

4. søndag i faste (Midtfaste) - 14. mars 2010
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
618 Fylt av glede over livets under
309 Jag kan icke räkna dem alla
655 O Gud, i verdens ørkenland (vers 1-2)
951 Kyrie eleison (Litaniet)
655 O Gud, i verdens ørkenland (vers 3-5)
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!

Maria budskapsdag - 21. mars 2010
1 Folkefrelsar, til oss kom
118 Alle kilder bryter frem i glede
013 Lovsangen toner
119 Vi synger med Maria
650 Jesus, livets sol og glede
12 Rydd vei for Herrens komme

Palmesøndag - 28. mars 2010
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
487 Ingen er så trygg i fare
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
346 Han tek ikkje glansen av livet
951 Kyrie eleison (Litaniet)
146 Såkorn som dør i jorden
128 Se, vi går opp til Jerusalem

Skjærtorsdag - 1. april 2010
138 Til Lammets måltid får vi gå
640 Vær velsignet, legem såret
634 Lat kvar jordisk skapning teia
951 Kyrie eleison (Litaniet)
143 Jesu disipler, la oss sammen minnes
814 O bli hos meg!

Langfredag - 2. april 2010
133 Han gikk den tunge veien
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 1-3)
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 4-6)
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 7-8)
733 Noen må våke i verdens natt
951 Kyrie eleison (Litaniet)
157 Når krossen underfull eg ser

Påskedag - 4. april 2010
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
191 Han er oppstanden. Halleluja!
195 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1, 4)
189 Å salige stund uten like
138 Til Lammets måltid får vi gå
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag - 5. april 2010

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.


1. søndag etter påske - 11. april 2010
179 Jesus lever, graven brast!
613 Å, la din Ånd nå med oss være
188 Ljos over grav som oss livsvoni gav
192 De trodde at Jesus var borte
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
172 Som den gylne sol frembryter
195 Livet vant, dets navn er Jesus.

2. søndag etter påske - 18. april 2010
320 Kom, tilbe med fryd
319 Min hyrding er vår Herre Gud
601 Jesus, styr du mine tanker
038 Havets dyp og fjellets tyngde
952 Vi ber om velsignelse
191 Han er oppstanden. Halleluja!
234 Jesus, du har bragt Guds rike

3. søndag etter påske - 25. april 2010
0127 Nå er det morgen
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
319 Min hyrding er vår Herre Gud
194 Dine hender er fulle av blomster
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
415 Du Far og Herre, du som rår

4. søndag etter påske - 2. mai 2010
669 Kjærlighet fra Gud springer like ut
487 Ingen er så trygg i fare
094 Du som favner alle slekter
638 Opp, jublende sang!
765 No livnar det i lundar (v. 1-2 og 11-12)

5. søndag etter påske - 9. mai 2010
763 Den blomstertid nå kommer
354 Milde Jesus, dine hender
047 Det er makt i de foldede hender
041 Himlen blåner for vårt øye
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
740 Fagert er landet du oss gav (v. 1, 4-5)

Kristi himmelfartsdag - 13. mai 2010
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter.

6. søndag etter påske - 16. mai 2010
537 Guds kirkes grunnvoll ene
689 Kirken den er et gammelt hus (v. 3-4)
689 Kirken den er et gammelt hus (v. 6-7)
531 Velsigna band som bind Guds folk
533 Kristne, la oss søke sammen
952 Vi ber om velsignelse
657 Vi bærer mange med oss
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1, 6-7)

 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-13. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 14. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret


Eller VELG DATO:

29/11-2009, 6/12-2009, 13/12-2009, 20/12-2009, 24/12-2009, 25/12-2009, 26/12-2009, 1/1-2010, 3/1, 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 1/4, 2/4, 4/4, 5/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 13/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11Pinsedag - 23. mai 2010
222 I all sin glans nu stråler solen
613 Å, la din Ånd nå med oss være
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
219 Den signede dag, som vi nu ser (1. vers)
223 Kjærlighet er lysets kilde
0121 Pris være Gud
537 Guds kirkes grunnvoll ene

2. pinsedag - 24. mai 2010

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.


Treenighetssøndag - 30. mai 2010
766 I denne fagre sumarstid
272 Hellig, hellig, hellig!
234 Jesus, du har bragt Guds rike
263 Alene Gud i himmerik
0161 Å Gud, hør vår bønn
634 Lat kvar jordisk skapning teia
98 Kristus er verdens lys

2. søndag etter pinse - 6. juni 2010
570 Syng for Herren, hele verden!
093 Det skjer et under i verden
877 Søk først Guds rike og hans rettferdighet
0116 Du åpner døren for ditt rikes komme!
651 Du ber oss til ditt alterbord
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

3. søndag etter pinse - 13. juni 2010
(høymesse med diakonvigsling)
274 Himlens konge vil vi prise
093 Det skjer et under i verden
710 Vi rekker våre hender frem
479 Deg å få skode er sæla å nå
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt (vers 1-2)
497 Jeg er i Herrens hender
210 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd (vers 1)
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
492 Salige visshet: Jesus er min!

4. søndag etter pinse - 20. juni 2010
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
354 Milde Jesus, dine hender
331 Kom, kom og hør et gledens ord
405 Slik som eg var
642 Når vi deler det brød som du oss gir
86 Navnet Jesus blekner aldri

5. søndag etter pinse - 27. juni 2010
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
487 Ingen er så trygg i fare
709 Har vi sten i våre hender
698 Å leva, det er å elska
710 Vi rekker våre hender frem
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

6. søndag etter pinse - 4. juli 2010
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
552 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
537 Guds kirkes grunnvoll ene
633 Som korn fra vide åkrer
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste

7. søndag etter pinse - 11. juli 2010
533 Kristne, la oss søke sammen
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor
710 Vi rekker våre hender frem
482 Jeg slipper Jesus ei
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
308 Alt står i Guds faderhånd

8. søndag etter pinse - 18. juli 2010
570 Syng for Herren, hele verden!
487  Ingen er så trygg i fare
303 Sørg du for meg, Fader kjær
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
529 Om alle mine lemmer
650 Jesus, livets sol og glede
299 Nå la oss takke Gud

9. søndag etter pinse - 25. juli 2010
331 Kom, kom og hør et gledens ord
554 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste
454 Ikke en spurv til jorden (vers 2-3)
378 Da Jesus satte sjelen fri
642 Når vi deler det brød som du oss gir
314 Løftene kan ikke svikte

10. søndag etter pinse - 1. august 2010
579 Her er vi, Herre (vers 1-7)
748 Gjør det lille du kan
733 Noen må våke i verdens natt
628 Gud, når du til regnskap kaller
716 Gud, du er rik!
453 Kor stort, min Gud
658 Vårt alterbord er dekket
514 Reis deg, Guds menighet!

11. søndag etter pinse - 8. august 2010
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
354 Milde Jesus, dine hender
331 Kom, kom og hør et gledens ord
415 Du Far og Herre, du som rår
0106 Vi er et folk på vandring
663 Du som veien er og livet

12. søndag etter pinse - 15. august 2010
589 Herre, samle nå oss alle
332 Så vide om land som sol mon gå
514 Reis deg, Guds menighet!
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
475 Tårnhøye bølger går langt ifra havn
611 Vi syng med takk og glede

13. søndag etter pinse - 22. august 2010
777 I østen stiger solen opp
618 Fylt av glede over livets under
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
418 Med Jesus vil eg fara
642 Når vi deler det brød som du oss gir
738 Gud signe Noregs land

14. søndag etter pinse - 29. august 2010
320 Kom, tilbe med fryd
093 Det skjer et under i verden
223 Kjærlighet er lysets kilde
706 Til kjærleik Gud oss skapte
0161 Å Gud, hør vår bønn
715 Himmelske Far, du har skapt oss
698 Å leva, det er å elska

15. søndag etter pinse - 5. september 2010
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
0114 Dine løfter er mange
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

16. søndag etter pinse - 12. september 2010 - høymesse kl. 11.00
782 Når dagen atter sender
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
710 Vi rekker våre hender frem
714 Intet er vårt
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
479 Deg å få skode er sæla å nå

16. søndag etter pinse - 12. september 2010 - dåpsgudstjeneste kl. 13.00
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
618 Fylt av glede over livets under
219 Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)

17. søndag etter pinse - 19. september 2010
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
0161 Å Gud, hør vår bønn
416 Alltid freidig når du går

18. søndag etter pinse - 26. september 2010
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (040A og B)
663 Du som veien er og livet
494 Å, for djup i Jesu kjærleik
214 Sannhets tolk og taler
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
0261 Jesus, det eneste

19. søndag etter pinse - 3. oktober 2010
272 Hellig, hellig, hellig!
618 Fylt av glede over livets under
417 Mer hellighet gi meg
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
952 Vi ber om velsignelse
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
716 Gud, du er rik!

20. søndag etter pinse - 10. oktober 2010
529 Om alle mine lemmer
487 Ingen er så trygg i fare
0114 Dine løfter er mange
0149 Jerusalem, Jerusalem
0161 Å Gud, hør vår bønn
657 Vi bærer mange med oss
858 Å, hvor salig å få vandre

21. søndag etter pinse - 17. oktober 2010 - høsttakkefest kl. 11.00
943 Måne og sol
- Herre, din jord (nr. 253 i Barnesalmeboka)
041 Himlen blåner
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
725 Jeg folder mine hender små
871 La oss vandre i lyset

21. søndag etter pinse - 17. oktober 2010 - dåpsgudstjeneste kl. 13.00
943 Måne og sol
354 Milde Jesus, dine hender
416 Alltid freidig når du går

22. søndag etter pinse - 24. oktober 2010
274 Himlens konge vil vi prise
487 Ingen er så trygg i fare
415 Du Far og Herre, du som rår
335 O Jesus, åpne du mitt øye
97 Jesus från Nasaret går här fram
611 Vi syng med takk og glede

Bots- og bededag - 31. oktober 2010
312 Lær meg å kjenne dine veie
269 Overmåte fullt av nåde
951 Kyrie eleison
629 Min Frelser, du som legedommen eier
596 I dine hender, Fader blid

Allehelgensdag - 7. november 2010
497 Jeg er i Herrens hender
844 I himmelen, i himmelen
247 Hen over jord et pilgrimstog
244 Den store, hvite flokk, å se
863 Ja, engang mine øyne skal

25. søndag etter pinse - 14. november 2010
- Nå bryter solen fram bak en sky
354 Milde Jesus, dine hender
416 Alltid freidig når du går
389 Vær meg nær, å Gud
725 Jeg folder mine hender små

Siste søndag i kirkeåret - 21. november 2010
253 Sions vekter hever røsten
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
584 Jesus, Frelser, vi er her
603 Kom, la oss kjærlig vandre
650 Jesus, livets sol og glede
274 Himlens konge vil vi prise