Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2006/07

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

 

1. søndag i advent - 3. desember 2006
5 Gjør døren høy, gjør porten vid! (v.1-4)
26 Nå tenner vi det første lys (v.1)
12 Rydd vei for Herrens komme (v.1-2)
871 La oss vandre i lyset (v. 1-2)
1 Folkefrelsar, til oss kom
308 Alt står i Guds faderhånd

 

2. søndag i advent - 10. desember 2006
26 Nå tenner vi det første lys (v. 1-2)
618 Fylt av glede over livets under
552 Dype stille, sterke, milde
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (v.1-3,6)
651 Du ber oss til ditt alterbord
863 Ja, engang mine øyne skal

 

3. søndag i advent - 17. desember 2006
331 Kom, kom og hør et gledens ord
26 Når tenner vi det første lys (v. 1-3)
336 Å, kor djup er Herrens nåde
335 O Jesus, åpne du mitt øye
338 Du som freden meg forkynner
346 Han tek ikkje glansen av livet
314 Løftene kan ikke svikte

 

Julaften - 24. desember 2006, kl. 14 og 16
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
54 Glade jul, hellige jul!
60 Jeg er så glad hver julekveld
49 Å, kom nå med lovsang
56 Deilig er jorden

 

Juledag - 25. desember 2006
57 Kim, alle klokker
31 Jeg synger julekvad
49 Å, kom nå med lovsang
47 En frelser er oss født i dag
38 Det hev ei rose sprunge
52 Det kimer nå til julefest
50 Høyr kor englar syng frå sky

 

2. juledag - 26. desember 2006
64 En krybbe var vuggen
80 Du Ord frå alle æver
010 Det finnes en dyrebar rose
75 Korset vil jeg aldri svike
45 Mitt hjerte alltid vanker
66 Gud sin egen sønn oss gav

 

Nyttårsdag - 1. januar 2007
537 Guds kirkes grunnvoll ene
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
53 Barn Jesus i en krybbe lå
86 Navnet Jesus blekner aldri
658 Vårt alterbord er dekket
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1-2, 6-7)

 

Kristi åpenbaringsdag - 7. januar 2007
219 Den signede dag, som nu vi ser
479 Deg å få skode er sæla å nå
518 Din rikssak, Jesus, være skal
843 Eg veit i himmerik ei borg
863 Ja, engang mine øyne skal

 

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 14. januar 2007
570 Syng for Herren, hele verden!
354 Milde Jesus, dine hender
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
98 Kristus er verdens lys
97 Jesus från Nasaret går här fram
336 Å, kor djup er Herrens nåde
525 Rop det ut med hjertets jubel

 

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 21. januar 2007 kl. 11
710 Vi rekker våre hender frem
272 Hellig, hellig, hellig!
274 Himlens konge vil vi prise
715 Himmelske Far, du har skapt oss
529 Om alle mine lemmer
0121 Pris være Gud
430 Kristus, konge, du regjerer

 

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 21. januar 2007 - dåpsgudstjeneste kl. 13
354 Milde Jesus, dine hender
618 Fylt av glede over livets under
487 Ingen er så trygg i fare

 

Vingårdssøndag - 28. januar 2007
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
416 Alltid freidig når du går
533 Kristne, la oss søke sammen
0111 Vinden kjenner ingen grenser
299 Nå la oss takke Gud

 

Såmannssøndag - 4. februar 2007
589 Herre, samle nå oss alle
146 Såkorn som dør i jorden
721 Alt liv er kalt frem på ditt skapende ord
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
80 Du Ord frå alle æver

 

Kristi forklarelsesdag - 11. februar 2007
0127 Nå er det morgen
487 Ingen er så trygg i fare
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
0261 Jesus, det eneste
0161 Å Gud, hør vår bønn
634 Lat kvar jordisk skapning teia
479 Deg å få skode

 

Fastelavnssøndag - 18. februar 2007
533 Kristne, la oss søke sammen
487 Ingen er så trygg i fare
337 Herre Jesus, gode hyrde
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
335 O Jesus, åpne du mitt øye
161 Hill deg, Frelser og forsoner!
370 Hvert et lys i livets natt

 

Askeonsdag - 21. februar 2007 (kl. 19)
128 Se, vi går opp til Jerusalem
108 Ingen vinner frem til den evige ro
312 Lær meg å kjenne dine veie
951 Litaniet (Kyrie eleison)
936 I dine hender, Herre Gud

 

1. søndag i faste - 25. februar 2007
128 Se, vi går opp til Jerusalem
330 Guds Sønn har gjort meg fri
336 Å, kor djup er Herrens nåde
124 Klippe, du som brast for meg
951 Litaniet (Kyrie eleison)
138 Til Lammets måltid får vi gå
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor

 

2. søndag i faste - 4. mars 2007
770 Morgenens lysning
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
715 Himmelske Far, du har skapt oss
487 Ingen er så trygg i fare
951 Litaniet (Kyrie eleison)
312 Lær meg å kjenne dine veie
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

 

3. søndag i faste - 11. mars 2007
418 Med Jesus vil eg fara
487 Ingen er så trygg i fare
402 Opna hjartans dør
423 Jesus, det eneste
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
858 Å, hvor salig å få vandre

 

4. søndag i faste - 18. mars 2007
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
415 Du Far og Herre, du som rår
281 Takk, gode Gud, for alle ting
951 Litaniet (Kyrie eleison)
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
468 Nærmere deg, min Gud

 

Maria budskapsdag - 25. mars 2007
119 Vi synger med Maria
487 Ingen er så trygg i fare
- Frogranienborg synger: "Det bobler frem"
389 Vær meg nær, å Gud
642 Når vi deler det brød
118 Alle kilder bryter frem i glede

 

Palmesøndag - 1. april 2007
867 Hosianna, Davids sønn!
354 Milde Jesus, dine hender
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
951 Kyrie eleison
634 Lat kvar jordisk skapning teia
128 Se, vi går opp til Jerusalem

 

Skjærtorsdag - 5. april 2007
814 O bli hos meg!
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
146 Såkorn som dør i jorden
138 Til Lammets måltid får vi gå
936 I dine hender, Herre Gud

 

Langfredag - 6. april 2007
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (Vers 1-5)
150 O hode, høyt forhånet (vers 1-3, 4-6, 7)
157 Når krossen underfull eg ser
951 Litaniet (Kyrie eleison)
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (Vers 6-8)

 

Påskedag - 8. april 2007
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
179 Jesus lever, graven brast!
172 Som den gylne sol frembryter (vers 1)
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. påskedag - 9. april 2007

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Fagerborg kirke.

 

1. søndag etter påske - 15. april 2007 kl. 11
172 Som den gylne sol frembryter
191 Han er oppstanden. Halleluja!
438 Å Herre Krist, når tvilen siver
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
0161 Å Gud, hør vår bønn
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
335 O Jesus, åpne du mitt øye

 

1. søndag etter påske - 15. april 2007 - dåpsgudstjeneste kl. 13
189 Å salige stund uten like
354 Milde Jesus, dine hender
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. søndag etter påske - 22. april 2007
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
194 Dine hender er fulle av blomster
195 Livet vant, dets navn er Jesus
189 Å salige stund uten like

 

3. søndag etter påske - 29. april 2007
320 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud
354 Milde Jesus, dine hender
862 Jeg er en seiler på livets hav
191 Han er oppstanden. Halleluja!
658 Vårt alterbord er dekket
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!

 

4. søndag etter påske - 6. mai 2007

-

Kyrie fra Barnesalmeboka nr. 298/1

-

Gloria fra Barnesalmeboka nr. 300
487 Ingen er så trygg i fare
0114 Dine løfter er mange
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
642 Når vi deler det brød som du oss gir
765 No livnar det i lundar (v. 1-2, 11-12)

 

5. søndag etter påske - 13. mai 2007
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
047 Det er makt i de foldede hender.
041 Himlen blåner for vårt øye
0161 Å Gud, hør vår bønn
091 Takk at du tok mine byrder
064 Jeg vil prise min gjenløser
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-12. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 13. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:

3/12-2006, 10/12, 17/12, 24/12, 25/12, 26/12, 1/1-2007, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 21/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 5/4, 6/4, 8/4, 9/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11

 

6. søndag etter påske - 20. mai 2007
740 Fagert er landet du oss gav
618 Fylt av glede over livets under
537 Guds kirkes grunnvoll ene
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v.1-2, 6-7)
857 Eg er ein gjest i verda
737 Ja, vi elsker dette landet

 

Pinsedag - 27. mai 2007
222 I all sin glans nu stråler soler
613 Å, la din Ånd nå med oss være
221 Apostlene satt i Jerusalem
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
215 O lue fra Guds kjærlighet
641 Jesus, din søte forening å smake
010 Det finnes en dyrebar rose
0161 Å Gud, hør vår bønn
219 Den signede dag, som vi nu ser

 

Treenighetssøndag - 3. juni 2007
292 Store Gud, vi lover deg
620 Vi samles til dåp
591 Ånd fra himlen
234 Jesus, du har brakt Guds rike
634 Lat kvar jordisk skapning teia
299 Nå la oss takke Gud

 

2. søndag etter pinse - 10. juni 2007 - høymesse kl. 11
706 Til kjærleik Gud oss skapte
223 Kjærlighet er lysets kilde
844 I himmelen, i himmelen
651 Du ber oss til ditt alterbord
863 Ja, engang mine øyne skal

 

2. søndag etter pinse - 10. juni 2007 - dåpsgudstjeneste kl. 13
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
618 Fylt av glede over livets under
416 Alltid freidig når du går

 

3. søndag etter pinse - 17. juni 2007
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
612 Kristus kom med vann og blod
0111 Vinden kjenner ingen grenser
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
657 Vi bærer mange med oss
234 Jesus, du har bragt Guds rike

 

St. Hansdag (Jonsok) / 4. søndag etter pinse - 24. juni 2007
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
047 Det er makt i de foldede hender
309 Jag kan icke räkna dem alla
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
272 Hellig, hellig, hellig!

 

5. søndag etter pinse - 1. juli 2007
777 I østen stiger solen opp
354 Milde Jesus, dine hender
0261 Jesus, det eneste
698 Å leva, det er å elska
657 Vi bærer mange med oss
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

 

6. søndag etter pinse - Aposteldagen, Seljumannamesse - 8. juli 2007
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
354 Milde Jesus. dine hender
551 Herre, din apostelskare
552 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
336 Å, kor djup er Herrens nåde
492 Salige visshet: Jesus er min!

 

7. søndag etter pinse - 15. juli 2007
272 Hellig, hellig, hellig!
711 Du viste oss veien til livet
723 Kom, Jesus, lys din fred på jord
710 Vi rekker våre hender frem
657 Vi bærer mange med oss
733 Noen må våke i verdens natt

 

8. søndag etter pinse - 22. juli 2007
274 Himlens konge vil vi prise
306 Gud som har oss alle kjær
309 Jag kan icke räkna dem alla
567 Som spede barnet drikk si mjølk
713 Del ditt brød med sulten bror
858 Å, hvor salig å få vandre

 

Olsok - 9. søndag etter pinse - 29. juli 2007
744 Norges folk og Norges kirke
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
743 Fedrane kyrkje i Noregs land
554 Gud, la ditt ord i nåde lykkes (vers 4-5)
577 Kor stor ei lukke for vårt land
533 Kristne, la oss søke sammen
529 Om alle mine lemmer (vers 3-5)

 

10. søndag etter pinse - 5. august 2007
093 Det skjer et under i verden (vers 1-4)
093 Det skjer et under i verden (vers 5)
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
710 Vi rekker våre hender frem
716 Gud, du er rik!
650 Jesus, livets sol og glede
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
525 Rop det ut med hjertets jubel

 

11. søndag etter pinse - 12. august 2007
571 Herre Gud, hvor er din bolig elskelig
534 Én Gud og alles Fader
414 Lei, milde ljos
562 Guds namn vere lova for livsens ord
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
308 Alt står i Guds faderhånd

 

12. søndag etter pinse - 19. august 2007
272 Hellig, hellig, hellig!
093 Det skjer et under i verden
072 Eg skulle gjerne vilja tru (synges solo)
710 Vi rekker våre hender frem
711 Du viste oss veien til livet
650 Jesus, livets sol og glede
336 Å, kor djup er Herrens nåde
415 Du Far og Herre, du som rår

 

13. søndag etter pinse - 26. august 2007
0127 Nå er det morgen
618 Fylt av glede (vers 1-3 og 4-6)
320 Kom, tilbe med fryd
309 Jag kan icke räkna dem alla
308 Alt står i Guds faderhånd
529 Om alle mine lemmer

 

14. søndag etter pinse - 2. sept. 2007
570 Syng for Herren, hele verden!
698 Å leva, det er å elska
727 Guds kjærleik er
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
187 Deg være ære

 

15. søndag etter pinse - 9. sept. 2007
379 For solglans over land og hav
354 Milde Jesus, dine hender
377 Kven kan seia ut den glede
091 Takk at du tok mine byrder
651 Du ber oss til ditt alterbord
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 

16. søndag etter pinse - 16. sept. 2007
040a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
320 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud
0161 Å Gud, hør vår bønn
479 Deg å få skode

 

17. søndag etter pinse - 23. sept. 2007
(Høsttakkefest)
943 Måne og sol, skyer og vind
487 Ingen er så trygg i fare
725 Jeg folder mine hender små
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

 

18. søndag etter pinse - 30. sept. 2007
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
704 Løst fra gamle trelldomsbånd
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
952 Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet som forbønn)
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
415 Du Far og Herre, du som rår

 

19. søndag etter pinse - 7. okt. 2007
505 Jesus skal rå så vidt som sol
618 Fylt av glede over livets under
537 Guds kirkes grunnvoll ene
514 Reis deg, Guds menighet!
543 I tro under himmelens skyer
518 Din rikssak, Jesus, være skal

 

20. søndag etter pinse - 14. okt. 2007
Høymesse kl. 11
510 Arbeid, for natten kommer
309 Jag kan icke räkna dem alla
331 Kom, kom og hør et gledens ord
860 Å salige dag som i håpet vi venter
376 Å, at jeg kunne min Jesus prise
863 Ja, engang mine øyne skal

 

20. søndag etter pinse - 14. okt. 2007
Dåpsgudstjeneste kl. 13
354 Milde Jesus, dine hender
487 Ingen er så trygg i fare
618 Fylt av glede over livets under
416 Alltid freidig når du går

 

21. søndag etter pinse - 21. okt. 2007
492 Salige visshet: Jesus er min!
309 Jag kan icke räkna dem alla
750 Eg har ei teneste stor for Gud
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
0161 Å Gud, hør vår bønn
657 Vi bærer mange med oss
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 

Bots-og bededag - 28. okt. 2007
710 Vi rekker våre hender frem
269 Overmåte fullt av nåde
951 Kyrie eleison
733 Noen må våke i verdens natt

 

Allehelgensdag - 4. nov. 2007
272 Hellig, hellig, hellig!
244 Den store, hvite flokk, å se
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
247 Hen over jord et pilgrimstog
844 I himmelen, i himmelen
479 Deg å få skode er sæla å nå

 

24. søndag etter pinse - 11. nov. 2007
570 Syng for Herren, hele verden!
618 Fylt av glede over livets under
0125 Å Gud for jord og alter
716 Gud, du er rik!
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
657 Vi bærer mange med oss
651 Du ber oss til ditt alterbord
751 Kvardagskristen vil eg vera

 

25. søndag etter pinse - 18. nov. 2007
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
093 Det skjer et under i verden
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
460 Velt alle dine veier (vers 1-3 og 12)
634 Lat kvar jordisk skapning leia
415 Du Far og Herre, du som rår

 

Siste søndag i kirkeåret - 25. nov. 2007
272 Hellig, hellig, hellig
618 Fylt av glede
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
308 Alt står i Guds faderhånd
259 Herre, når din time kommer
863 Ja, engang mine øyne skal
Til toppen